Filip: Vyváženost veřejnoprávních médií není vždy naplňována

15. 4. 2021

Projev Vojtěcha Filpa na 98. schůzi Poslanecké sněmovny dne 14. 4. 2021 k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Jiřího Valenty a Miloslavy Vostré na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Jsem přesvědčen, že by bylo důležité pro všechny občany České republiky, ale i pro stabilitu toho systému, aby i ti, kteří jsou placeni z veřejných prostředků, ať už z daní nebo jiných poplatků, byli součástí těch, kteří podávají majetkové přiznání.

Ti, kteří jsou placeni z poplatků, jsou to pracovníci, profesionální novináři České televize a Českého rozhlasu, a jejich vztah k veřejným rozpočtům je dán právě tím, že každý měsíc platíme televizní a rozhlasový poplatek a ten koncesionářský poplatek je stanoven zákonem č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích. Fyzická osoba má v České republice povinnost plnit (platit?) měsíční paušální poplatek za možnost příjmu televizního a rozhlasového signálu. Podnikatelé pak platí za každý přístroj, použitý k podnikání, zvlášť. Ze zmíněných poplatků je následně financován provoz a rozvoj České televize a Českého rozhlasu jako provozovatelů takzvané veřejné služby.

Koncesionářské poplatky tvoří základní složku příjmového rámce obou zmíněných veřejnoprávních institucí a od jeho placení jsou osvobozeny pouze osoby postižené oboustrannou hluchotou či slepotou, osoby s nízkými příjmy, jejichž čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima, cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu a osoby nevlastnící televizní a rozhlasový přijímač.

Jednou ze základních povinností veřejnoprávních médií je poskytování objektivních, ověřených a ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů. Tento stav nebývá vždy plně realizován, o čemž svědčí nejen stovky stížností občanů, koncesionářů, ale i jednotlivá kritická hodnocení ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, v rámci kterých byly udělovány finanční sankce ve správním řízení.

K zajištění naplnění zákonné povinnosti přístupu občanů k vyváženým a objektivním informacím je důležité, aby i samotní novináři byli chráněni před šikanózním a neodůvodněným podezřením profesionálních veřejnoprávních novinářů, a je proto předkládána navrhovaná změna, která vlastně spočívá v jediné věci, že se doplňuje v podstatě profesionální novinář České televize do seznamu těch, kteří podávají majetkové přiznání.

Pokud jde o manažery, ti už jsou v seznamu uvedeni v tom původním ustanovení.

Tento návrh zákona nemá dopad na státní rozpočet a rozpočty krajů a obcí. Je v souladu s ústavním pořádkem i mezinárodními závazky podle článku 10 A Ústavy České republiky, a je také v souladu s právem evropských společenství. Nemá žádný dopad na podnikatelské prostředí. Vyvaroval jsem se toho, aby se měnila ta část. To znamená, je tam doplněno písmeno r) v § 2 zákona č. 159/2006 Sb., s tím, že by to mělo být dostatečné.

Vzhledem k tomu, jak probíhá jednání, to znamená, že to bylo načteno jako pozměňovací návrh do předchozího tisku, který je sice o rok mladší než je ten náš návrh, tak navrhuji, abychom tento tisk propustili prvním čtením, dali ho do výborů a pak přerušili v podstatě až do projednání toho návrhu předchozího, s tím, že když projde, tak navrhovatelé ty pozměňovací návrhy, které jsme přečetli, nebo byl načten kolegou Valentou do tisku 956, vzali bychom ten návrh zpět. Do té doby by zůstal předmětem jednání Poslanecké sněmovny, s tím, že by jeho jednání bylo přerušeno až do dokončení tisku 956.

Děkuji vám.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM