Hlas za historickú rehabilitáciu Gustáva Husáka!

15. 11. 2016

Dne 18. listopadu uplyne rovných 25 let od úmrtí Gustáva Husáka, politika a státníka, který to nevzdal ani na křižovatkách plných komplikací i nemalých rizik. O pohled na jeho život a dílo jsme požádali předsedu slovenských komunistů Josefa Hrdličku.


Hlas za  historickú rehabilitáciu Gustáva Husáka!

Čas v ľudskej spoločnosti veľmi rýchlo plynie a aktuálne prežívaná prítomnosť sa postupne mení na našu minulosť. Od vážnych spoločenských zmien v Československu v novembri 1989, ako aj od  globálnych zmien práve v týchto novembrových dňoch uplynie 27 rokov. Rovnako tak 18. novembra uplynie celé štvrť storočie od úmrtia Gustáva Husáka, osobnosti česko-slovenských dejín, ktorá nebola doposiaľ objektívne zhodnotená a nebolo jej prisúdené objektívne miesto v dejinách našich národov. Ponovembrová historiografia, poznačená novou ideológiou a podporovaná mediálnym gumovaním ľudského vedomia a poznania, totálne zdeformovala dejiny a pamäť našich národov. Čím viac sa  však vzďaľujeme od oných udalosti, máme možnosť hlbšieho, pokojnejšieho a ničím nezaťaženého analyzovania udalostí i protagonistov danej doby.

Plynúci čas, tak ako aj aktuálne dianie v globálnej politike  a  sociálna skúsenosť súčasných generácií s neoliberalizmom, dávajú postupne šancu na nové historické prístupy, na zbavenie sa čierno-bieleho videnia minulosti a nazeranie na ňu v jasných súvislostiach a determinantoch. Týka sa to predovšetkým obdobia a osobností, spojených s našou nedávnou, socialistickou minulosťou. Ukazuje sa, že dogmy „západnej“ mediálnej a psychologickej propagandy sa postupne míňajú účinkom a že občania začínajú uvažovať inak, ako im vnucuje oficiálna propaganda slúžiaca ekonomickým elitám.    

Vývoj v Československu  po roku 1945 smeroval k napĺňaniu tých najhumanistickejších, najdemokratickejších  a sociálnych hodnôt, aké kedy ľudské myslenie a spoločnosť splodili. Pravdou však je, že procesy napĺňania  týchto cieľov   sa rodili  v zložitých geopolitických podmienkach  a nezaobišli sa ani bez omylov, ľudských tragédií a mnohých chýb, ktorých sa dopúšťali protagonisti socialistickej éry. Obdobie posledných dvadsiatich rokov socialistického vývoja v Československu však už prinieslo občanom obrovské pozitíva hádam vo všetkých oblastiach spoločenského života o ktorých dnešné generácie môže len snívať. Práve toto obdobie možno spojiť s osobou  Gustáva Husáka, ktorého osobný i profesionálny život veľmi úzko kopíruje vývoj našich spoločností počas 20. storočia, a to tak s negatívnymi ako aj pozitívnymi stránkami historických procesov.

Gustáv Husák, narodený v roku 1913 v Dúbravke pri Bratislave, na vlastnej koži zažil a prežil ťažký život v časoch otriasajúcej sa habsburskej monarchie a novo rodiacej sa Československej republiky. Ťažký život ľudí, chudobu i hlad vnímal veľmi intenzívne. Práve tieto silné sociálne otrasy začiatku 20. storočia ho nasmerovali k zápasom za sociálnu spravodlivosť a priviedli do Komunistickej strany Československa.

V období druhej svetovej vojny a fašistického Slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945 patril medzi hlavných predstaviteľov protifašistického hnutia na Slovensku. Mal  významný podiel na jeho zjednotení a stal sa vedúcou osobnosťou Slovenského národného povstania. V tejto súvislosti treba pripomenúť,  že už na sklonku druhej svetovej vojny Husák, ako významný predstaviteľ Komunistickej strany Slovenska, usiloval o rovnoprávne postavenie národov v obnovovanej ČSR. Vnímal teda potrebu budovania povojnového československého štátu na nových, demokratických princípoch s rešpektovaním práv Slovákov ako suverénneho a emancipovaného národa. Rovnoprávnosť a bratstvo Čechov a Slovákov spoločne s úsilím o napĺňanie sociálnych potrieb ľudí patrili medzi základné axiómy jeho politického úsilia.  

Po druhej svetovej vojne sa Husák stal obeťou politických procesov v ťažkých 50. rokoch.  Bol obvinený z buržoázneho nacionalizmu, súdený, odsúdený a uväznený. Na slobodu sa dostal až  v roku 1960 a úplne rehabilitovaný bol iba v roku 1963 na základe výsledkov činnosti tzv.  Barnabitskej komisie. Ani táto negatívna  skúsenosť  však Husákom neotriasla do takej mieri, aby prestal veriť v hodnoty socializmu.

V jeho ďalšom živote sa veľmi jasne premietajú udalosti 60. rokov 20. storočia. Po opätovnom aktívnom zapojení do politického života sa stal jednou z osobností reformných prúdov v komunistickej strane. Uvedomoval si, že v záujme zachovania a rozvíjania socializmu v Československu je potrebné, aby komunistická strana svojou politikou realizovala  vážne reformy v spoločnosti. Husák, rovnako tak ako aj Alexander Dubček, patril k reformnému prúdu v KSČ. Výhodou Husáka však bolo, že dokázal veľmi správne analyzovať globálne procesy, chápal geopolitické rozdelenie sveta a v rámci toho odhadnúť aj možnosti Československa.  Taktiež, čo bolo veľmi dôležité v  udalostiach v Československu v priebehu  roku  1968  dokázal rozlíšiť procesy úprimne smerujúce k reformám, avšak k  zachovaniu socializmu, a čo boli snahy a pokusy o politický prevrat. Dnes už nie je potrebné pochybovať o tom, že udalosti v Československu v roku 1968 mali vo svojej konečnej podobe smerovať k tomu, čo nastalo po novembri 1989.

Husákova inteligencia, úžasná schopnosť analytického myslenia, vnímanie svetových udalostí vo vzájomných súvislostiach a  jeho  prezieravosť mali značný, a čo je hlavné, pozitívny dopad na udalosti po vstupe vojsk Varšavskej zmluvy do Československa  a v ďalších rokoch. O údajnej Husákovej vlastizrade nemôže byť ani reči. Použijúc slová historika Viliama  Plevzu možno stručne povedať, že Husák  „vedel, kde je sever“. Po hektických udalostiach v roku 1968 sa stal najvýznamnejšou osobnosťou Československa. V rokoch 1969 až do mája  1971 bol prvým tajomníkom KSČ. Od mája 1971 do roku 1987 bol generálnym tajomníkom ÚV KSČ. V máji 1975 bol zvolený za prezidenta republiky a v tejto funkcii zotrval až do decembra 1989.

Počas obdobia Husákovho  mocenského vplyvu, nazývaného ako normalizácia, postupne došlo k ukľudneniu atmosféry v spoločnosti a k takému rozvoju všetkých jej sfér, aké nemajú v dejinách národov Čechov a Slovákov obdobu. Možno preukázateľne  tvrdiť,  že éra socializmu v Československu od 70. rokov minulého storočia  až do jeho premyslenej a dobre zorganizovanej likvidácie v roku 1989  priniesla drvivej väčšine občanov nebývali sociálny, vzdelanostný či  kultúrny rozvoj.  Od novembra  1989 až doposiaľ sa v hospodárskej oblasti  ani Slovenská  a ani Česká republika ani len nepribližujú úrovni dosiahnutej za Husáka. O porovnávaní životnej úrovne,  zdravotnej starostlivosti  a vôbec spoločenských istôt  dnešnej  väčšiny spoluobčanov nemôže byť ani reči.

Gustáv Husák nebol neomylnou postavou našich dejín. Jeho osobnostná i charakterová výbava musela obsahovať i črty politickej dravosti, kalkulácie či ambicióznosti, inak by nebol dosiahol spoločenského vplyvu,  ktorý mal. V každom prípade je to historická persóna,  ktorá svojim značným intelektom, úprimným vzťahom k občanom Československa a svojim celoživotným konaním usiloval o povznesenie našich národov v časoch zložitej studenej vojny.

V období prevratu v roku 1989 Gustáv Husák, aj keď v pokročilom veku, opäť pochopil nezvratné geopolitické hry a procesy v Európe, ktorých scenáre sa žiaľ písali mimo Československa. Po svojej abdikácií z funkcie prezidenta, po páde mocenského vplyvu KS a páde socialistického režimu   a dokonca po vylúčení z komunistickej strany v roku 1990 zostal Husák až do svojej smrti oddaný myšlienkam humanizmu, demokracie a socialistickej perspektívy. Tí, čo tvrdia niečo iné, konajú tak buď z vlastnej nevedomosti a neschopnosti alebo na základe pokynov novodobých ideológov. Konajú tak však v rozpore s historickou pravdou.

25. výročie úmrtia Gustáva Husáka je príležitosťou na hlboké a objektívne zamyslenie sa nad jeho historickým poslaním a významným  prínosom pre Čechov a Slovákov. Príde doba, kedy bude historicky rehabilitovaný a bude označený za jednu z najvýznamnejších osobností našich spoločných, československých dejín 20. storočia.  

Jozef Hrdlička, prosinec 2016

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM