KSČM připravila a bude předkládat návrh novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

18. 6. 2019

Ač se zdá, že současná právní úprava je pro ochranu zemědělské půdy a zejména pak té nejvyšší bonitní třídy, ochranou dostatečnou, praxe ukazuje opak, v podobě velkého úbytku zemědělské půdy té nejvyšší kvality. Posledních několik let dochází k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu, a to většinou právě půdy nejvyšší bonitní třídy, pro nezemědělské účely. Tento stav je nežádoucí, významně ohrožující zabezpečení potravinové soběstačnosti státu a jeho obyvatel. K odnímání půdy dochází bez jakékoliv její náhrady, například formou rekultivace jiné půdy.

Nedostatečnost právní ochrany zemědělského půdního fondu lze dokumentovat na údajích Českého statistického úřadu. Z nich vyplývá, že za posledních sto let ubyla na českém území více než třetina zemědělské půdy. Půdu je nutno považovat za neobnovitelný přírodní zdroj a tomu musí odpovídat i její ochrana. Ze statistik vyplývá, že mizí právě ta nejkvalitnější půda (černozem a hnědozem), a to v důsledku výstavby průmyslových hal, rodinných domů atd. Bude-li tento trend pokračovat, Česká republika se stane zcela závislou na dovozu většiny zemědělských produktů.

Půda je důležitá i pro další přírodní zdroj, kterým je voda. Z tohoto hlediska je důležitým faktorem i způsob hospodaření na zemědělské půdě a zacházení s ní.

Navrhovaná úprava si dává za cíl alespoň dílčími změnami zpřísnit ochranu zemědělského půdního fondu tak, aby maximálně omezil možnost odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Předkládaný návrh požaduje, aby bylo pro nezemědělské účely nadále možné použít pouze nezemědělskou půdu a jiné pozemky. K odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu bude moci dojít jen v nezbytném případě a pouze ve veřejném zájmu, který převyšuje veřejný zájem ochrany zemědělského půdního fondu. Dalším kritériem ochrany zemědělského půdního fondu v navrhované úpravě je, že bude možné odnímat pouze zemědělskou půdu méně kvalitní, tedy nižší ochranné třídy. Předkládaný návrh ukládá povinnost orgánu ochrany půdního fondu, že v případě vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy z jejího původního účelu, je třeba nahradit odnímanou zemědělskou půdu minimálně ve stejné výměře půdou k zemědělské činnosti nevyužívanou, ležící ladem nebo zastavěnou nevyužívanými a zchátralými stavbami, k její rekultivaci.

Jako důležitý prvek ochrany zemědělského půdního fondu je navrhováno zvýšení odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, spočívající v desetinásobném navýšení koeficientu třídy ochrany.

KSČM

Autor: 
KSČM