Soňa Marková: KSČM se dívá na zdravotnictví z pohledu pacienta

21. 9. 2021

Rozhovor Haló novin se Soňou Markovou, kandidátkou KSČM do Poslanecké sněmovny v Královéhradeckém kraji

Česká republika se stejně jako další země již druhý rok potýká s koronavirovou epidemií. Jako stínová ministryně zdravotnictví jste sledovala a komentovala jednotlivé kroky vlády. Můžete shrnout, jak si podle vás vláda v tomto boji vedla?

Vláda v boji s pandemií COVID-19 nejvíc selhávala především v počátku. I když budeme brát v úvahu, že v takovéto situaci se Česká republika ještě nikdy neocitla a některé problémy byly způsobeny i nečinností nebo chybami předchozích vlád, ta současná si příliš dobře nevedla. To základní selhání spočívá ve snaze upřednostňovat politické rozhodování a populismus nad názory odborníků. Výsledkem byly chaotické a vzájemně si protiřečící kroky a restriktivní opatření bez dostatečně pochopitelného a srozumitelného vysvětlení. S tím šlo ruku v ruce podceňování možných důsledků nákazy. S následky nekompetentnosti vlády v podobě třiceti tisíc zbytečně zemřelých, nutnosti odkládat poskytování potřebných výkonů a vyšetření i velkých ekonomických ztrát se budeme potýkat ještě hodně dlouho.

Naprosto nepřijatelný byl pak netransparentní způsob nákupů chybějících a následně předražených ochranných zdravotnických prostředků a testů. Je skandální, že i když tuto skutečnost jasně konstatovala kontrola NKÚ, nic se nestalo a nebyla vyvozena žádná zodpovědnost. Vláda bohužel nezvládla ani očkovací strategii a stále se jí nedaří jednoznačně a srozumitelně komunikovat s veřejností, včetně vyvracení nebezpečných dezinformací.

Jaký můžeme, pokud jde o epidemii, očekávat podzim? Jste v tomto směru optimistka, anebo se máme připravit na další lockdown a opětovné zavírání škol, obchodů, provozoven atd.?

Vzhledem k úrovni proočkovanosti, která je nyní kolem 70 %, neočekávám už úplně fatální zhoršení situace, a to ani v případě výskytu nových mutací koronaviru. Může samozřejmě dojít k většímu regionálnímu nárůstu počtu nakažených po návratu dětí a studentů do škol a zaměstnanců z dovolených nebo v důsledku konání masovějších akcí s nedodržováním ochranných opatření. Potom by ale krajské hygieny mohly případně přistoupit k některým nezbytným lokálním omezením. Úplné plošné uzavření úřadů, škol, obchodů a služeb by hrozit nemělo. Je však také stále důležité nerezignovat na dodržování doporučených hygienických opatření, více motivovat k dobrovolnému očkování mladší generace, dokončit proočkování nejrizikovějších skupin občanů, pokračovat v testování.

Zdravotnictví ale není jenom o covidu. Čekají nás volby a jednotlivé strany prezentují svoje programy. Na co byste z volebního programu KSČM týkajícího se zdravotnictví upozornila, jaké změny navrhujete?

KSČM se dívá na zdravotnictví z pohledu pacienta. Trvá na naplnění Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy, že každý má právo na bezplatnou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Tato zdravotní péče musí být přitom kvalitní a dostupná bez zvyšování spoluúčasti pacientů. To předpokládá, že se budou pravidelně a automaticky navyšovat platby za tzv. státní pojištěnce tak, jak to opakovaně navrhuje KSČM. Česká republika stále vynakládá na zdravotnictví nižší procento HDP než srovnatelné evropské země. Vytváření prostoru pro navyšování přímých plateb, doplatků a poplatků nebo snižování solidarity je pro nás nepřijatelné. Jsme se vědomi toho, že většina lidí disponuje pouze nižšími a středními příjmy, zdražují se základní životní potřeby a lidé nemají peněz nazbyt, třeba například na komerční připojištění. Zdraví se totiž nedá koupit a nemoc zase prodat. Velkou váhu přikládáme ale prevenci a výchově ke zdravému způsobu života.

Dlouhodobě prosazujeme vznik jedné zdravotní pojišťovny kvůli lepší organizaci poskytování zdravotní péče a také kvůli kontrole financí vynakládaných na zdravotnictví. Prosazujeme státem garantovanou síť neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren. Nabízíme i řešení pro zajištění dostatku zdravotnických pracovníků, lékařů a sester i v odlehlých regionech, třeba za pomoci mobilních ordinací, nebo určité dočasné a přesně stanovené povinnosti pro zdravotníky poskytnout péči tam, kde je akutně nejvíce potřeba.

Podporujeme elektronizaci zdravotnictví a telemedicínu, snížení administrativy, změnu kompetencí u vysoce kvalifikovaných sester, až dvojnásobné navýšení počtu studentů na zdravotnických školách i srovnání platů v nemocnicích zřizovaných státem a kraji nebo jinými subjekty. Důležité je pro nás také »poučení z covidu« v podobě finanční a personální stabilizace hygienické služby i modernizace plánů krizového řízení.

Lidi určitě zajímá otázka poplatků ve zdravotnictví, spoluúčast pacientů atd. I když je ani pravicové strany ve svých volebních programech nemají, dá se jim věřit, že by k těmto krokům po nástupu k moci opět nesáhly?

Pravicové strany, včetně ANO a Pirátů, skutečně poplatky v programu nemají, protože jsou si vědomy toho, že v roce 2013 to byl právě jeden z důvodů, kvůli kterému padla vláda. Nebrání se však zvyšování spoluúčasti pod pláštíkem prosazování nadstandardů, možnosti doplatků a komerčního připojištění nebo zavedení dvousložkového pojištění. S oblibou poukazují na to, že zdravotnictví nemůže být »švédským stolem« pro každého, nebo zdůrazňují »plýtvání« a nadužívání péče. Zpochybňují přitom základní a nejdůležitější princip solidárnosti. Cílí na ty, kteří se domnívají, že budou vždy mladí, zdraví a bohatí, a na ty, kteří nevědí, kolik vlastně jejich zdravotní péče stojí.

Co vidíte v programech dalších stran jako největší riziko?

Největší riziko nespočívá v tom, co je napsáno ve volebních programech, ale spíše v tom, co tam není a objevuje se pouze v různých diskusích. Ostatně např. ANO ani žádný program v oblasti zdravotnictví nepředstavilo a ostatní strany byly spíše stručné. Já osobně mám velký problém s legalizací konopí, kterou prosazují Piráti, stejně jako se zásilkovým prodejem léků na předpis. SPOLU zase neskrývají snahu vytvořit prostor pro komerční připojištění, a tím i pro zvyšování spoluúčasti pacientů. Jinak si jsou programy dost podobné právě proto, že pravicové strany, ANO i Piráti nemohou pominout důsledky pandemie a své skutečné záměry před volbami voličům skrývají.

Kampaň určitě nebude jenom o zdravotnictví. Kandidujete v Královéhradeckém kraji, mohla byste pojmenovat a popsat, co vnímáte jako současné největší problémy ve svém volebním obvodu?

Královéhradecký kraj se dlouhodobě potýká s několika palčivými problémy. V prvé řadě to je dostavba rychlostních komunikací D11 a D35 od Hradce Králové, chybějící obchvaty měst nejen u nás v Náchodě a zoufalý stav přetížených silnic. Stejně jako v jiných regionech je velkým problémem faktická dostupnost zdravotní péče a různých druhů sociálních služeb zvlášť v odlehlejších oblastech, třeba na Broumovsku. Občany našeho kraje také trápí předražené bydlení, které je zvlášť pro mladé rodiny bez celoživotního zadlužení prakticky nemožné.

Předpokládám, že navrhujete také možnosti, jak tyto problémy řešit. Můžete je přiblížit?

Řešením všech prodlužujících se výstaveb silnic a obchvatů je kromě nezbytných státních a krajských investic i důsledné využití institutu vyvlastnění za adekvátní náhradu a urychlení přípravných řízení. Zvýšení dostupnosti zdravotní péče se neobejde bez navýšení počtu studentů na lékařských fakultách a zdravotnických školách, zlepšování pracovních podmínek zdravotníků, bez pobídek pro lékaře a jejich ordinace v příhraničních regionech a třeba i dočasných mobilních ordinací. KSČM má také ve svém programu veřejnou podporu výstavby městských, obecních i družstevních bytů.

Jak chcete lidi přesvědčit, aby ve volbách volili kandidátku KSČM? Co jim můžete garantovat?

KSČM je stabilní stranou, na kterou se voliči mohou stoprocentně spolehnout. Co slíbíme, tak také splníme. Ani Babišova vláda by nemohla udělat vůbec nic pro lidi, kdyby KSČM neprosazovala a důsledně netrvala na navyšování platů a důchodů nebo plateb za státní pojištěnce, a především nezvyšování spoluúčasti pacientů. Předložili jsme zákon o zdanění církevních restitucí, o ústavní ochraně vody i o pěti týdnech dovolené pro zaměstnance. Prosadili jsme do rozpočtu peníze obcím na vykoupení akcií vodáren. Zabránili jsme změně zákoníku práce, a tím i zhoršení podmínek pro zaměstnance.

Vždy stojíme na straně dolních deseti milionů občanů České republiky a nabízíme profesionalitu, kompetentnost a spolehlivost.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny / Janka Dubníčková