J. Nekl: Několik pohledů na životní prostředí

20. 3. 2017

Životní prostředí, venkov a zemědělství jsou neodmyslitelně spojeny. Ovlivňování životního prostředí zemědělskou výrobou a podmínkami života obyvatel na venkově má bezesporu vliv na konečný výsledek našeho života. Farmářské aktivity jsou závislé na přírodních zdrojích a naopak veškeré jejich aktivity mají vliv na životní prostředí.

Bohužel se téměř vytratila dřívější zemědělsko-enviromentální rovnováha, která se nám velmi odráží ve znečišťování ovzduší, poškozování kvality vod a kvality půdy, což pro nás je velmi nepříjemné poznání. Značným problémem zůstává znečišťování vody dusičnany. V krajině často přetrvává nevhodný způsob hospodaření, který je spojen s masivním scelováním pozemků, absencí zatravněných pásů, což zvyšuje potenciální ohrožení půdy vodní a větrnou erozí.

Není žádným tajemstvím, že kvalita zemědělské půdy klesá a dlouhodobě dochází k překračování limitních hodnot rizikových látek. Krajina je i nadále ovlivňována nárůstem umělých ploch spojených s rozvojem nejen silniční infrastruktury. Je vysoká míra fragmentace krajiny. ČR se řadí mezi nejvíce fragmentované v Evropě.

Velkou nevýhodou pro kvalitu půdy jsou i staré ekologické zátěže. Stále také roste produkce odpadů. Od roku 2009 sice stagnovala, ale v roce 2015 došlo k jejímu výraznému navýšení.

Další důležitou částí našeho denního života je důsledné řešení smogových situací. Zde jsou přijata regulační opatření především v dopravě, obce mohou přijímat regulační řády formou nařízení obce. Dle zákona o ovzduší je možné regulovat dopravu v průběhu celého roku prostřednictvím nízkoemisních zón. Zde také podmínky stanovuje obec. Na zavedení nízkoemisních zón je možné využít dotace MŽP prostřednictvím národního programu ŽP.

Další cestou, ke které může přispět každý z nás, aby se zlepšila ochrana ovzduší, je výměna topenišť na pevná paliva za moderní nízkoemisní a vysoce účinné kotle. Dobrou zprávou rozhodně je, že v České republice klesají emise skleníkových plynů. V roce 2015 byly oproti roku 1990 o 36,7 % nižší.

Je řada věcí, které je třeba bezprostředně řešit, a musí se stát zájmem každého z nás. A to především proto, abychom životní prostředí ochránili i pro další generace.

Autor: 
Josef Nekl, poslanec Parlamentu ČR za KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM