K. Matušovská: Co přináší novela zákona o ochraně spotřebitel

1. 8. 2015

V minulých měsících jste si ve sdělovacích prostředcích mohli všimnout problematiky, která se týká ochrany spotřebitele. Nejvíce se o tomto zákoně mluvilo ve spojitosti s tzv. šmejdy a s jejich agresivními obchodními praktikami při předváděcích akcích. Už koncem roku 2013 se Poslanecká sněmovna zabývala novelou, která zpřísňovala pravidla a stanovila lhůtu, kdy tito podnikatelé musejí deset dnů před akcí ohlásit dozorovému orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce, úplné a přesné informace o pořádané akci a toto uvést i v pozvánkách pro spotřebitele. Bohužel i po schválení této novely stále pokračují agresivní obchodní praktiky při předváděcích akcích a tzv. šmejdi se naučili zákon obcházet.

Předkládaný návrh zákona nabízí novou variantu řešení spotřebitelských sporů, která bude rychlejší a pro spotřebitele finančně méně náročná. 

Jak vyplývá z dopadové studie k implementované směrnici, podstatná část spotřebitelů (přibližně každý pátý) se setkává s problémy při nákupu zboží a služeb. Ty zůstávají často nevyřešeny. Navzdory současné relativně vysoké úrovni ochrany spotřebitele zaručené stávajícími právními předpisy se odhadují ztráty, které tak vznikají spotřebitelům, v průměru na 0,4 procenta HDP Evropské unie. 

K jejich eliminaci je zde proto navrhováno řešení spotřebitelských sporů, které bude další variantou vedle stávajících institutů, kterými jsou mediace, rozhodčí řízení a řízení před soudem. Pojmovými znaky této nové varianty řešení spotřebitelských sporů jsou neformálnost, nízká finanční náročnost a rychlost. Cílem je usnadnit spotřebitelům cestu k vymáhání jejich práv, neboť složitá a finančně náročná soudní řízení s jejich nejistým výsledkem (zejména v případě tzv. bagatelních sporů) spotřebitele odrazují. Rovněž další stávající cesty řešení spotřebitelských sporů, jako je mediace či rozhodčí řízení, jsou pro spotřebitele finančně náročné. Nehledě na skutečnost, že spotřebitelé nejsou často dostatečně informováni o svých právech a možnostech nápravy, a tudíž neusilují o jejich prosazení. Předkládaným návrhem bude dále rozšířena kompetence České obchodní inspekce o možnost pořizování zvukových, obrazových a zvukově obrazových záznamů za účelem shromažďování důkazů, čímž bude posílena ochrana spotřebitelů zejména na hromadných akcích organizovaných podnikatelem za účelem prodeje výrobků nebo služeb (tzv. šmejdi). 

Samozřejmě to má jisté dopady na podnikatele. Tento návrh jim stanovuje povinnou účast v mimosoudním řešení sporu, pokud jej spotřebitel zahájí, a dále novou informační povinnost, která představuje určité zvýšení nákladů podnikatelů. Na druhou stranu budou na základě informací spotřebitelé upozorněni na alternativní možnost řešení sporů, dojde ke zvyšování povědomí spotřebitelů o možnosti řešit spotřebitelské spory mimosoudní cestou, která bude méně časově i finančně nákladná, a ušetří se tak prostředky oběma stranám. Úspěšným a rychlým vyřešením sporu se spotřebitelem při nízkých nákladech dojde současně k zachování důvěry na straně spotřebitele, který bude od daného podnikatele i nadále nakupovat, a jejich obchodní vztah bude zachován. 

Předkládaný návrh zákona by měl přispět i ke kultivaci podnikatelského prostředí a vyjasnění povinností uložených podnikatelům právním předpisem. 

Pokud projde, bude se muset řešit navýšení finančních prostředků pro Českou obchodní inspekci, aby mohla rozšířit svou personální kapacitu. Někteří poslanci se snaží pozměňovacími návrhy změnit podstatu zákona a dostat do něj možnost, aby mimosoudní jednání mohly provádět i soukromé subjekty. Dále je podstatou zákona, aby veškeré služby spojené s mimosoudním jednáním byly zdarma, ale i v tomto případě se objevil pozměňovací návrh, který tuto službu zpoplatňuje. Tyto pozměňovací návrhy neprošly například hospodářským výborem, kde jsem členkou, v zemědělském výboru nebyly přijaty žádné pozměňovací návrhy. Uvidíme, s čím přijde ústavně-právní výbor, který začátkem července přerušil na svém jednání tento bod a bude o něm jednat začátkem září. Doufám, že zvítězí zdravý rozum a zákon bude plně sloužit spotřebitelům.

Autor: 
Květa MATUŠOVSKÁ, poslankyně (KSČM)
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM