Stát musí ve svých rukou udržet zdravotní systém

22. 9. 2020

Zdraví představuje základní hodnotu a potřebu v životě jedince i společnosti. Je zajímavé , že člověk si to většinou uvědomí až když stojí tváří v tvář vážným zdravotním problémům - vlastním, nebo lidí blízkých... Často je bohužel existencí této zkušeností limitován pohled jedince na zdravotnictví jako celek a bohužel i na zdravotníky...

Řádná, dostupná a bezplatná péče o zdraví a jeho důsledná ochrana je základním právem a požadavkem a dle ústavy ČR je ji povinen náš stát občanovi garantovat. A význam této skutečnosti vzrůstá v rámci probíhající COVID-19 krize. 

Byť s tou bezplatností to již není bohužel zdaleka tak horké, v důsledku implementace „ zlatého telete soukromého podnikání a zisku“ a proběhlé poměrně rozsáhlé privatizace ve zdravotnictví…

Je typické, že základní požadavky občana na funkci zdravotnictví jsou obdobné a stírají se zde názorové a politické rozdíly. Dostupnou, rychlou, kvalitní odbornou a účinnou státem garantovanou zdravotní péči požaduje stejně tak „levičák“ jako „pravičák“.

Zdravotnická problematika často pomáhá pohotovým politickým subjektům vyhrávat volby a to i ty do krajských zastupitelstev. A to často se sliby, které se týkají nikoliv krajské, ale celostátní politiky, a které krajská politická reprezentace je jen velmi stěží schopna svým voličům garantovat.

Neprivilegovaný občan je proti zvyšování finanční spoluúčasti ve zdravotnictví, proti další privatizaci, která obvykle vede k redukci struktury a dostupnosti zdravotní péče, nebo omezení její pestrosti a rozsahu. 

Můj pohled je pohledem odborného lékaře – chirurga – s 38 letou nepřetržitou praxí a samozřejmě i pohledem občana - již ve věku příjemce zdravotní péče.

Ač nejsem ekonom, dokáži používat zdravý „selský“ rozum. Pokud stát a má ústavou daný úkol zajistit svému občanovi levnou nebo dokonce bezplatnou a dostupnou zdravotní péči, musí ve svých rukou udržet systém. A to znamená zabránit privatizaci páteřních složek zdravotního systému, a to nejen lůžkových zřízení ale firem vyrábějících léky, přístroje a materiál pro zdravotnictví, je třeba udržet v rukou státu distribuční sítě, týkající se léků a zdravotnických potřeb. Je třeba kontrolovat jednotnou státní lékovou politiku, včetně vyjednávání s výrobci a s distributory. Bohužel většinou došlo k pravému opaku. Již samotná implementace podnikatelského privátního systému do zdravotnictví je krajně problematická – cílem privátního podnikatele je přece vytvářet zisk a vyvádět jej většinou mimo zdravotnictví. A cílem levného udržitelného zdravotnictví je finanční prostředky v něm udržet a nevyvádět je mimo něj. Částečným řešením je neziskové hospodaření ve zdravotnictví. Systému určitě neprospívá velký počet zdravotních pojišťoven, stačila by jedna jediná, řízená státem…

Odrazem celkové situace ve zdravotnictví je i vývoj v Olomouckém kraji. 

Z dob reálného socialismu kraj podědil poměrně rozvinutou síť lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízení. A ten se podařilo, pokud pomineme časné a zcela nesystémové kroky, jako rozdělení a částečnou privatizaci okresní nemocnice v Šumperku, a privatizaci nemocnice v Jeseníku ještě před ustavením územně správního celku okresu Jeseník, udržet. 

Olomoucký kraj nakonec vcelku úspěšně přežil i tzv. předání lůžkových zdravotních zařízení - v našem případu nemocnic Prostějov, Přerov a Šternberk - státem. Jeho skutečným účelem bylo zbavit se nedofinancovaných nemocnic a převést hmotnou odpovědnost na kraje. Systém lůžkových zařízení v kraji nyní tvoří v rámci akutní lůžkové péče dva státní subjekty Fakultní nemocnice Olomouc a Vojenská nemocnice Olomouc. Dále komplex tří nemocnic – krajských příspěvkových organizací - Prostějov, Přerov, Šternberk - předaných kraji státem, byl v rámci výběrového řízení s jedním jediným účastníkem pronajat na 25 let soukromé firmě – Agel, přičemž podstatnou část nájmu kraj reinvestuje každoročně zpět do svého nemovitého majetku těchto nemocnic. A své vlastnictví řídí a kontroluje prostřednictvím společnosti Středomoravská nemocniční a.s. Systém dotváří privátní nemocnice – Šumperk, Hranice a rovněž v současnosti kmenová privátní nemocnice Agelu – Jeseník.

Kraj vlastní rozsáhlé zařízení následné péče „Odborný léčebný ústav Paseka“, jež vzniklo sloučením léčebných ústavů Paseka a Moravský Beroun, řídí Dětské centrum Ostrůvek, což jsou spojené kojenecké stavy Olomouc a Šumperk.

Pro zdravotnictví Olomouckého kraje je nezbytná Zdravotnická záchranná služba OK, vzniklá sloučením 4 okresních organizací a plnící pro svého zřizovatele i úkoly zajištění lékařské pohotovostní služby v části kraje.

Zdravotnictví kraje je v současnosti stabilizované, soukromý provozovatel krajských nemocnic pracuje racionálně a zajišťuje v pronajatých krajských nemocnicích personální složku i odbornou úroveň péče v jednotlivých oborech. Kraj má tudíž stabilní rozpočet na zdravotnictví a nemusí doplácet

Kraj prostřednictvím záchranné služby a smluv s provozovateli nemocnic zajišťuje lékařskou pohotovostní službu na území kraje, bohužel ale pouze v nemocničních subjektech, a zubní pohotovost v Olomouci a na Jesenicku. Personální situace v terénu a na obvodech je stabilizovaná, pouze ve střediskových aglomeracích. Olomoucký kraj trpí, podobně jako jiné části republiky, prohlubujícím se nedostatkem územních praktických a v některých oborech i odborných lékařů a to na periferii kraje, na Šumpersku a Jesenicku. Mementem zůstává narůstající průměrný věk praktikujících lékařů. 

Dojezdová doba sanitek rychlé záchranné pomoci podle současné legislativy vyhovuje, přeshraniční spolupráce se ukázala jako nereálná. Prodejem nemocnice Jeseník soukromým poskytovatelem Agelu je vyřešen doposud největší problém zajišťování akutní lůžkové péče v kraji

Velkým problémem, který se nyní prohloubil v rámci epidemiologických opatření s je nedobrá situace lázeňství v Olomouckém kraji. 

KSČM je připravena převzít podíl na řízení Olomouckého kraje, a to i v oblasti zdravotnictví. Do krajských voleb jdeme s cílem garantovat našim občanům dostupnost a potřebnou úroveň zdravotní a lékařské péče, zabráníme jakýmkoliv dalším pokusům o privatizaci lůžkových zařízení. Jsme připraveni udržet stav akutních lůžek v kraji a dále zvýšit počet tolik potřebných lůžek následné péče. Budeme garantovat stávající spektrum léčebné péče a jsme připraveni řešit nedostatek odborných i obvodních ambulantních lékařů a stomatologů. Reflektujeme stárnutí populace a s ním přicházející zdravotní problémy a jsme připraveni navýšit kapacity domovů seniorů v kraji a řešit vzniklou lůžkovou problematiku léčeben, řešících nemoci stáří. Ve spolupráci s MPSV jsme připraveni navýšit počet sociálních lůžek v kraji. Jsme odhodláni zásadním způsobem řešit nejen epidemiologickou situací způsobenou krizi lázeňství v Olomouckém kraji. Naším cílem zůstává zajištění lůžkové a ambulantní péče pro každého občana kraje.

Věříme, že KSČM svým programem oslovíme široké spektrum voličů 

Nezklameme Vás a zajistíme dostupnou a potřebnou zdravotní péči pro každého občana Olomouckého kraje!!

Autor: 
MUDr. Ivan Sumara, kandidát KSČM pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje