V době koronavirové krize může být domácí násilí časovanou bombou

21. 4. 2020

Tak trochu stranou hlavního zájmu zůstává jeden z negativních důsledků koronavirové pandemie. Tím je mimořádný dopad na rodiny i na složitost, kterou tato pandemie způsobuje obětem domácího i sexuálního násilí, pokud potřebují vyhledat pomoc. Specializované služby, intervenční centra a azylové domy sice dále poskytují své služby, ale pro oběti domácího násilí může být velmi nebezpečné a riskantní spojit se s poradenským centrem v době, kdy je násilná osoba v jejich blízkosti. Obdobně složité je vyhledat pomoc pro oběti sexuálního násilí, zvlášť, pokud toto násilí probíhá v blízkých vztazích.

V současné době nestačí přijímat pouze plošná opatření, ale je třeba uplatňovat postupy a řešení, která chytrým způsobem pomáhají řešit případy nejohroženějších skupin, jako jsou děti či oběti domácího a sexuálního násilí. Kromě chytré karantény je tak potřeba prosazovat i „chytrou prevenci.“ Výbor pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách a nezisková organizace ROSA doporučují průběžné vyhodnocování účinnosti nových postupů v případě vykázání (tzv. monitoring domácnosti, kdy není násilná osoba např. z důvodu karantény vykázána, ale policie pravidelně situaci v domácnosti monitoruje), šíření informací o linkách pro oběti a pro pomoc rodinám v krizi či lepší metodické vedení orgánů sociálně-právní ochrany dětí a zajištění toho, aby pracovníci a pracovnice OSPOD v rodinách riziko násilí průběžně vyhodnocovali.

Důležitá je také prevence. Proto byl ve spolupráci s Nadací Vodafone spuštěn projekt informování kurýrů a doručovatelek, jak rozpoznat znaky domácího násilí a jak mohou reagovat. Také ROSA se snaží být obětem blíž a otevírá nové místo, kde mohou oběti vyhledat pomoc například při nákupu potravin. Rodiny s dětmi ale nečelí jen problémům spojeným s přímým násilím. Řada rodin se ocitá v hmotné nouzi nebo čelí výpadkům sociálních služeb pro práci s dětmi. Tyto služby jsou zásadní zvlášť pro rodiny ze znevýhodněného sociálního zázemí. To je úkol pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby uvolnilo pracovníky sociálně aktivizačních služeb a nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Samozřejmě, při poskytnutí nezbytných ochranných pomůcek. Pomůže i zvýšení ošetřovného. Nesmí se zapomenout ani na vyšší podporu rodičů dětí se zdravotním postižením.

Statistické údaje zatím neukazují zásadnější nárůst registrovaných případů domácího a sexuálního násilí, ale ze zkušeností neziskových organizací zároveň vyplývá, že lidé v době nouzových stavů řeší prioritně jiné problémy – ochranu zdraví a majetku. K nárůstu počtu ohlášených případů domácího násilí dochází až po odeznění bezprostředního nebezpečí. V březnu 2020 policie evidovala 111 případů vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Ve stejném období loňského roku to bylo 97 případů. Domácí násilí představuje dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena domácnosti vůči druhému. Nemusí být jen fyzické, ale také psychické, sexuální či ekonomické. Vykázání má chránit oběti před dalšími výpady. Podle údajů z národního plánu prevence domácího násilí, který zahrnuje opatření do roku 2022, přichází kvůli domácím útokům Česko ročně zhruba o 14,5 miliardy korun. Největší část z této sumy představují ztráty kvůli pracovní neschopnosti a výdaje na léčbu obětí, a to asi 13 miliard. Celkové náklady ale nezahrnují výdaje samotných obětí a také samozřejmě jejich psychickou újmu. KSČM podporuje všechna opatření, která pomohou obětem domácího násilí, včetně prevence.
 

Autor: 
Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví, pro rodinu a rovné příležitosti za KSČM