Z. Maršíček: K bezpečnostním hrozbám pro Českou republiku

21. 7. 2015

Nestabilita a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí, nové rizikové faktory spojené s nestabilními regiony v Evropě, Asii a Africe, nevyřešené konflikty, porušování mezinárodních dohod, boje v blízkosti hranic Evropské unie, ale také rozsáhlá migrace z nestabilních států a šíření islámského fundamentalismu.

Toto jsou faktory, se všemi svými negativními důsledky, které mohou mít přímý i nepřímý vliv na bezpečnost České republiky. Stejně tak, jako dlouhotrvající ukrajinská krize přerostla v občanskou válku, nebo prohlášení Islámského státu na území Sýrie a Iráku. 

Rovněž narůstající problémy spojené s chudobou, dlouhodobým sociálním vyloučením a nedostatkem základních potřeb a služeb stále většího počtu lidí, mohou výrazně zvýšit pravděpodobnost působení radikálních, nacionálních a neofašistických hnutí, nárůst pravicového extremismu a kriminality. 

Na základě bezpečnostního prostředí, na které má zejména vliv současná mezinárodní situace, lze identifikovat tyto specifické hrozby pro bezpečnost České republiky: terorismus jako metodu násilného prosazování politických cílů, kybernetické útoky, nestabilitu a regionální konflikty v euroatlantickém prostoru a jeho okolí, negativní aspekty mezinárodní migrace a nebezpečí sílících projevů xenofobie, rasové nesnášenlivosti a projevy neofašismu, organizovaný zločin, korupci a ohrožení funkčnosti kritické infrastruktury. 

KSČM považuje za nutné více se zaměřit na prosazování zlepšení vymahatelnosti práva v této oblasti, zejména zvýšením kvality práce všech orgánů činných v trestním i občanském řízení. Přísné dodržování ústavního principu rovnosti občanů před zákonem, jak v otázkách obhajoby, tak v otázce trestní odpovědnosti a postihu. Stabilizaci personálního i strukturálního složení všech složek bezpečnostního systému, zejména Policie ČR a zpravodajských služeb jako součásti zkvalitnění jejich práce, zvláště v boji proti organizovanému zločinu ve všech jeho formách, závažné trestné činnosti, násilné a hospodářské kriminalitě i korupci, zejména ve státních orgánech. Účinnější koordinaci činnosti dotčených resortů (vnitra, zdravotnictví, školství apod.) v prevenci boje s kriminalitou mládeže. Posílení pravomocí Parlamentu ČR v otázkách kontroly všech složek bezpečnostního systému ČR. Zejména zpravodajských služeb, a použití operativně technických, pátracích a zpravodajských prostředků, jejich využívání a zaměření v souladu s Ústavou ČR a z ní odvozených zákonů. Zintenzivnění součinnosti bezpečnostních orgánů ČR s Interpolem, Eurojustem a dalšími mezinárodními organizacemi i mimo rámec EU v boji proti kriminální trestné činnosti. V oblasti Integrovaného záchranného systému dlouhodobě navrhujeme uvést do realizační podoby některé náměty pro legislativně právní oblast při posouzení základních funkcí Integrovaného záchranného systému.

Autor: 
Zdeněk MARŠÍČEK, stínový ministr vnitra za KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM