Zadávání dotazů

Vážení spoluobčané,

prosíme vás, abyste své dotazy co nejvíce konkretizovali.

Odpověď na vaši otázku obdržíte zhruba do pěti pracovních dnů u složitějších dotazů může být lhůta pro odpověď delší. 

 

Děkujeme za pochopení.

Tým občanské poradny

Vaše dotazy

Předmět: Převod bytu do osobního vlastnictví

Od: XY Datum vložení: 26. 1. 2017
Dotaz:

Dobrý den,

realizoval jsem převod bytu z majetku SBD do osobního vlastnictví. Po tomto převodu a majetkovém vyrovnání s SBD a zapsáním do katastru nemovitostí jsem i nadále členem SBD? SBD platím pouze částku na údržbu domu. V katastru nemovitostí jsou zapsáni, jako majitelé: SBD a já, jako vlastník bytové jednotky.
Dále bych se chtěl zeptat, proč SBD v domech, kde je 5 a více bytových jednotek v osobním vlastnictví nezakládá, jako většinový vlastník - Spol. vlastníků bytových jednotek, jak to předpokládá zákon. Jde toto nějak vymáhat?

Za odpovědi děkuji.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Po převodu družstevního bytu do vlastnictví můžete i nadále zůstat členem BD, záleží na tom, jak je formulována smlouva o převodu. Pokud si nejste jist, ověřte si vše u bytového družstva. Pro převod družstevních bytů do vlastnictví platí rozhodnutí družstva. Takový převod si nelze vynutit ani ho jinak vymáhat. Zákon, který by to podporoval, neexistuje, vždy záleží na rozhodnutí BD a na dohodě.

S pozdravem Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Povinné ručení

Od: XY Datum vložení: 26. 1. 2017
Dotaz:

Dobrý den,

obracím se na Vás s malou prosbou o radu. Jsem majitelem osobního vozu, který jsem dal do dlouhodobého pronájmu. Je o tom sepsána řádná smlouva, v níž je mj. zakotvena povinnost nájemce sjednat a hradit povinné ručení. Jak mám postupovat, když nájemce tuto povinnost porušil a absence pojištění byla zjištěna při silniční kontrole v Německu? Bude stačit k mojí obhajobě předmětná Smlouva o pronájmu vozidla? Lze vůbec smluvně přenést povinnost sjednat a hradit povinné ručení na nájemce vozidla?

Předem děkuji za Vaši radu a jsem s pozdravem.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Pokud došlo k takovémuto porušení smlouvy, pak samozřejmě se můžete domáhat plnění ze smlouvy prostřednictvím soudu, podáním občanskoprávní žaloby. Doporučuji však, abyste povinné ručení, jako majitel, uhradil sám a následně pak, s ohledem na uzavřenou smlouvu, tuto částku po nájemci vozidla vymáhal. Úplně nejlepší by bylo tuto částku za pojistné zohlednit ve výši nájemného.

S pozdravem JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Notářské poplatky

Od: XY Datum vložení: 30. 11. 2016
Dotaz:

Dobrý den.

 

Prosím o radu, zda je možné snížit, či prominout notářské polatky z dědictví. Vdova s bytem. Družstvo ocenilo byt 50 let starý na 280.000,- Kč.
Jiné dědictví není.

 

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den.

 

Děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

 

Poplatky z dědictví jsou fakticky dvojí jednak daň z dědictví a jednak poplatek notáři za projednání a rozhodnutí o dědictví. Tyto poplatky prominout nelze, ale lze se jistě domluvit na splátkách. Pokud uvádíte konkrétní případ, pokud budeme předpokládat, že byt byl ve společném jmění manželů, půjde o dědění poloviny bytu t.j. hodnoty 140.000,- Kč . Poplatky pak budou vypočteny z této částky.

 

S pozdravem JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Úřední deska obce na webových stránkách

Od: XY Datum vložení: 21. 11. 2016
Dotaz:

Dobrý den,

na internetu jsem se přesvědčil, že obcemi jsou běžně na internetu (webech obcí) zveřejňovány úřední desky a na nich i zápisy z jednání zastupitelstva (termínově současně s papírovou úřední deskou). U jedné obce jsem se setkal s tím, že na úřední desce (internetové) je uváděn pouze program zasedání zastupitelstva, ale zápis z vlastního jednání nikoliv. Občané, kteří v obci nebydlí nebo i ti, kteří v obci bydlí, mohou mít pochopitelně problém sledovat papírové vydání na nástěnce (značná vzdálenost, nemoc atd.)

Děkuji za odpověď, zda obec je, či není povinna zveřejňovat zápisy ze zastupitelstva na internetu. Možná, že zápisy z jednání ze zastupitelstva na internetu nejsou ve výčtu povinných informaci pro veřejnost a v tom případě mi pokud možno sdělte, proč tomu tak je, když to je pro občany mnohdy prakticky nejdůležitější informace.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Zákonným požadavkem není záznam diskuse k jednotlivým projednávaným bodům. Některé obce diskusi nezaznamenávají vůbec, jiné naopak doslovně přepisují pořízené zvukové záznamy. Rozumný přístup je někde uprostřed. Je vhodné, aby v zápisu byla zaznamenána podstata diskuse, není však již nutné přepisovat slovo od slova každé vyjádření, které zaznělo (to lze ostatně vyřešit tím, že záznam např. na CD bude součástí zápisu). Může se stát, že některý ze zastupitelů bude trvat na doslovném uvedení svého vyjádření nebo na tom, aby jím prezentované a písemně podané stanovisko bylo součástí zápisu. Takovému postupu přitom nic nebrání, je možné jej stanovit i v jednacím řádu. Je ale také možné o tomto požadavku nechat rozhodnout zastupitelstvo.

Zápis nemusí být opatřován razítkem obce, měl by však být vyhotoven  v souladu s § 111 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. [Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v samostatné působnosti obce se v záhlaví označují uvedením slova »obec« (»město«, »městys«) a názvem obce, městyse nebo města s uvedením orgánu, který písemnost vyhotovil.]  Zápis má povahu dokumentu podle zákona o archivnictví, a je proto nutné s ním v souladu s tímto zákonem nakládat.

Zákon počítá s tím, že zápis bude přístupný k nahlédnutí u obecního úřadu. Do zápisu přitom mohou podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích nahlížet pouze občané obce a případně další osoby mající jejich práva (srov. též rozsudek Nejvyššího správního soudu z 27. 6. 2007, č. j. 6 As 79/2006-58). Zápis nebo jen přijatá usnesení může obec rovněž zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Protože však zákon tuto povinnost (zatím) neukládá, půjde ze strany obce o dobrovolné zveřejnění, které se řídí ustanovením § 5 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ve zveřejňovaném dokumentu by proto bylo nutné provést anonymizaci zákonem chráněných údajů, zejména osobních údajů.

Ze zasedání zastupitelstva lze též pořizovat zvukový nebo obrazový záznam v souladu s uvedenými právními předpisy.

S pozdravem JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Prodej společné části domu

Od: XY Datum vložení: 21. 10. 2016
Dotaz:

Dobrý den.

Je možné,aby výbor SVJ předložil a realizoval bez mého souhlasu  prodej společné části domu /kočárkárny/ i přesto že mám v kupní smlouvě  zřetelně zapsán spoluvlastnický podíl ke společným částem domu a pozemku a s tímto prodejem nesouhlasím.  Také ve Stanovách SVJ –článek VI  ad /1/ Oprávnění sjednávat smlouvy.. je napsáno…. pro účely správy domu a pozemku je SVJ oprávněno sjednávat smlouvy týkající se zejména /d/..-nájmu společných částí… NE TEDY PRODÁVAT !

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

S novým občanským zákoníkem (NOZ) došlo k zásadní změně, když se již nehovoří o vlastnictví bytů, ale o bytovém spoluvlastnictví, čímž se vedle zajištění bytových potřeb klade větší důraz na spoluvlastnictví domu. Podle § 1159 tvoří byt prostorově oddělená část domu a podíl na společných částech nemovité věci jeden vlastnický objekt (jednotku). Byt a podíl na společných částech nemovité věci jsou vzájemně spojené a neoddělitelné. Předmětem vlastnictví není dle NOZ byt, ale jednotka. Z toho je zřejmé, že o prodeji společné části domu nemůže rozhodovat výbor ani hlasování, vždy musí jít o dohodu VŠECH spoluvlastníků se zápisem do katastru. Fakticky může nová jednotka vzniknout jen na základě smlouvy o výstavbě.

S pozdravem Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Podání žádosti na exekuci

Od: XY Datum vložení: 17. 10. 2016
Dotaz:

Dobrý den.

Rád bych se dověděl podrobnosti za jakých podmínek můžu zažádat o exekuci na osobu žalovanou a řádně odsouzenou "Rozsudkem jménem republiky" k úhradě finanční částky kterou odsouzený dluží. Rozhodnutí nabylo právní moci a je vykonatelné. Platí se i v tomto přípatě nějaký poplatek?

Děkuji předem za informace.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Návrh na provedení exekuce můžete podat u kteréhokoliv exekutora, kterého si vyberete ze seznamu exekutorů. K návrhu musíte přiložit originál nebo ověřenou kopii rozsudku s vyznačenou právní mocí a vykonatelností. Pokud se týče poplatků, většina exekutorů poplatek za tento návrh nechce. Jsou však exekutoři, kteří určitý poplatek jako zálohu na náklady exekuce vyžadují, avšak následně tyto náklady hradí povinný, tedy ten, proti komu je exekuce vedena. Pokud by však exekuce pro nedostatek majetku byla neúspěšná, může náklady exekuce  exekutor vymáhat po oprávněném, tedy po tom, kdo podal návrh na exekuci. Doporučovala bych proto před podáním návrhu si prověřit majetkové poměry osoby, proti níž by exekuce směřovala.

S pozdravem    JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Správa majetku nezletilých orgánem sociálně právní ochrany dětí

Od: XY Datum vložení: 16. 9. 2016
Dotaz:

Hezký den,

musí OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí), pokud je mu soudem svěřeno opatrování majetku nezletilého, dělat notářský soupis tohoto? Koho má rodič, který nebyl zbaven rodičovských práv, požádat o nahlédnutí do soupisu majetku nezletilých a jak? Jak má rodič postupovat v případě, že notářský soupis majetku nezletilých vůbec nebyl opatrovníkem udělán?

Děkuji moc za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Odpověď na tuto otázku je velice dlouhá, a proto odkazuji na ustanovení § 905 občanského zákoníku a další s tím, že přiměřeně platí i ustanovení § 950 odst. 3 nového občanského zákoníku o předkládání zpráv a účtu ze zprávy jmění podle soudem stanovených lhůt, které však nesmějí překročit jeden rok. Nový občanský zákoník o notářském soupisu majetku nehovoří a neupravuje  ani nahlížení do nějakého soupisu. Bohužel mi není známo, zda toto neupravuje nějaký jiný právní předpis. Ohledně povinností OSPOD si můžete ale učinit dotaz přímý na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

S pozdravem    JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Vzrostlé stromy na sousedním pozemku

Od: XY Datum vložení: 13. 9. 2016
Dotaz:

Dobrý den, jsem vlastníkem chaty v Beskydech, kde na sousedním pozemku byly v minulosti vysázeny v těsné blízkosti smrky a borovice, které tvořily hranici mezi pozemky. Větve těchto vzrostlých stromů dnes přesahují až 5 m na můj pozemek, zanášejí střešní okapový systém jehličím, čímž způsobují škodu, jelikož dochází k promáčení jedné z obvodových zdí. Při silných větrech a zasněžení se ulamují větve a ohrožují naši osobní bezpečnost i stavbu. Máme rovněž obavu, že při silných větrech dojde k vyvrácení některého stromu (kmeny stromů jsou 20 cm od plotu naši zahrady). Chatu vlastním od roku 2002, čistění střešního okapového systému jsem prováděl každoročně, ale dnes v 73 letech je tato činnost náročná a velmi nebezpečná. Firmu vlastnící tento pozemek jsem již 2 krát žádal (doporučeným dopisem) o odstranění přesahujících větví z mého pozemku, případně pokácení 5 stromů, které jsou v bezprostřední blízkosti chaty, prozatím bezvýsledně.

Předem Vám děkuji.

Odpověď:

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Nový občanský zákoník požaduje, aby stromy, které budou vyšší než 3 metry, byly 3 metry od hranice pozemků. Ale fakticky je nutné, aby došlo k DOHODĚ. Nic jiného nezbývá, spory by neměly být přenášeny k soudu, to vylučuje dobré sousedské vztahy. Doporučit mohu snad jen pomoc stavebního úřadu. Větve ani kořeny že stromů na sousední parcele nesmíte odstranit, Vaše je pouze ovoce, které spadne na zem.

S pozdravem

Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Obtěžování v obci zápachem

Od: xx Datum vložení: 8. 9. 2016
Dotaz:

Dobrý den, u nás v obci máme podnikatelskou rodinu která má 3 koně pasoucí na pronajatém obecním  pozemku uprostřed obce před naším domem. Ty koně nic nedělají jenom žerou a kálí extrementy které nikdo za 10 let neuklízí. Když jsem se zeptal majitelky koní kdy budou extrementy uklízet tak mi řekla že když se mi to nelíbí ať se odstěhuju do města. Můžete mi poradit jestli se s tím dá něco udělat když je majitelka v obecním zastupitelstvu.

Odpověď:

Dobrý  den,

děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Tuto záležitost řeší občanský zákoník, z něhož vyplývá, že nikdo nesmí obtěžovat nadměrným hlukem, zápachem, kouřem a podobně. Ve Vašem případě bych možná doporučila kontaktovat příslušnou hygienickou stanici, která by Vám mohla dát odborné vyjádření, zda zápach přesahuje obvyklé normy či nikoliv a teprve na základě vyjádření hygieny vyzvat paní k odstranění zjištěných závad, případně požádat příslušný městský či obecní úřad, případně podat občanskoprávní žalobu k příslušnému soudu, aby dotyčné nařídil odstranit tento stav.

S pozdravem

Dr. Nedvědová

Předmět: Neseriózní jednání AAA Auto Praha

Od: xx Datum vložení: 8. 9. 2016
Dotaz:

Zakoupili jsme ojeté auto v autobazaru AAA Auto Praha.Požadoval jsem koupi bez pojištění.Na kupní smlouvě  je fakturována cena 8000kč za pojištění Carlife Garance,autobazar udává,že toto pojištění platí za mne.Na předávacím protokolu je větrání-topení funkční,po převozu se ukázalo,že nejde.Opravu odmítají provést nebo opravu zaplatit.Protože jsme oba ivalidé,prosím o radu kde a jak získat bezplatnou právní radu,protože si myslím,že AAA Auto Praha podvádí.Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý  den,

děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Ve věci bych se možná obrátila na Českou obchodní inspekci, která věc může prověřit a to bezplatně Jinak pokud jste smlouvu s pojištěním podepsali, pak fakticky toto napadnout nemůžete. Nevím, jaká doba uplynula od koupi vozidla. ale je tam možnost v zákonem uvedené lhůtě odstoupit od smlouvy. Případně můžete podat žalobu na slevu z kupní ceny. Pokud byste podávali žalobu, pak můžete požádat soud jednak o upuštění od zaplacení soudního poplatku, jednak i o přidělení bezplatného obhájce, což musíte ale doložit svými příjmy a výdaji.

S pozdravem

Dr. Nedvědová

Stránky