Zadávání dotazů

Vážení spoluobčané,

prosíme vás, abyste své dotazy co nejvíce konkretizovali.

Odpověď na vaši otázku obdržíte zhruba do pěti pracovních dnů u složitějších dotazů může být lhůta pro odpověď delší. 

 

Děkujeme za pochopení.

Tým občanské poradny

Vaše dotazy

Předmět: Úřední deska obce na webových stránkách

Od: XY Datum vložení: 21. 11. 2016
Dotaz:

Dobrý den,

na internetu jsem se přesvědčil, že obcemi jsou běžně na internetu (webech obcí) zveřejňovány úřední desky a na nich i zápisy z jednání zastupitelstva (termínově současně s papírovou úřední deskou). U jedné obce jsem se setkal s tím, že na úřední desce (internetové) je uváděn pouze program zasedání zastupitelstva, ale zápis z vlastního jednání nikoliv. Občané, kteří v obci nebydlí nebo i ti, kteří v obci bydlí, mohou mít pochopitelně problém sledovat papírové vydání na nástěnce (značná vzdálenost, nemoc atd.)

Děkuji za odpověď, zda obec je, či není povinna zveřejňovat zápisy ze zastupitelstva na internetu. Možná, že zápisy z jednání ze zastupitelstva na internetu nejsou ve výčtu povinných informaci pro veřejnost a v tom případě mi pokud možno sdělte, proč tomu tak je, když to je pro občany mnohdy prakticky nejdůležitější informace.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Zákonným požadavkem není záznam diskuse k jednotlivým projednávaným bodům. Některé obce diskusi nezaznamenávají vůbec, jiné naopak doslovně přepisují pořízené zvukové záznamy. Rozumný přístup je někde uprostřed. Je vhodné, aby v zápisu byla zaznamenána podstata diskuse, není však již nutné přepisovat slovo od slova každé vyjádření, které zaznělo (to lze ostatně vyřešit tím, že záznam např. na CD bude součástí zápisu). Může se stát, že některý ze zastupitelů bude trvat na doslovném uvedení svého vyjádření nebo na tom, aby jím prezentované a písemně podané stanovisko bylo součástí zápisu. Takovému postupu přitom nic nebrání, je možné jej stanovit i v jednacím řádu. Je ale také možné o tomto požadavku nechat rozhodnout zastupitelstvo.

Zápis nemusí být opatřován razítkem obce, měl by však být vyhotoven  v souladu s § 111 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. [Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v samostatné působnosti obce se v záhlaví označují uvedením slova »obec« (»město«, »městys«) a názvem obce, městyse nebo města s uvedením orgánu, který písemnost vyhotovil.]  Zápis má povahu dokumentu podle zákona o archivnictví, a je proto nutné s ním v souladu s tímto zákonem nakládat.

Zákon počítá s tím, že zápis bude přístupný k nahlédnutí u obecního úřadu. Do zápisu přitom mohou podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích nahlížet pouze občané obce a případně další osoby mající jejich práva (srov. též rozsudek Nejvyššího správního soudu z 27. 6. 2007, č. j. 6 As 79/2006-58). Zápis nebo jen přijatá usnesení může obec rovněž zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Protože však zákon tuto povinnost (zatím) neukládá, půjde ze strany obce o dobrovolné zveřejnění, které se řídí ustanovením § 5 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ve zveřejňovaném dokumentu by proto bylo nutné provést anonymizaci zákonem chráněných údajů, zejména osobních údajů.

Ze zasedání zastupitelstva lze též pořizovat zvukový nebo obrazový záznam v souladu s uvedenými právními předpisy.

S pozdravem JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Prodej společné části domu

Od: XY Datum vložení: 21. 10. 2016
Dotaz:

Dobrý den.

Je možné,aby výbor SVJ předložil a realizoval bez mého souhlasu  prodej společné části domu /kočárkárny/ i přesto že mám v kupní smlouvě  zřetelně zapsán spoluvlastnický podíl ke společným částem domu a pozemku a s tímto prodejem nesouhlasím.  Také ve Stanovách SVJ –článek VI  ad /1/ Oprávnění sjednávat smlouvy.. je napsáno…. pro účely správy domu a pozemku je SVJ oprávněno sjednávat smlouvy týkající se zejména /d/..-nájmu společných částí… NE TEDY PRODÁVAT !

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

S novým občanským zákoníkem (NOZ) došlo k zásadní změně, když se již nehovoří o vlastnictví bytů, ale o bytovém spoluvlastnictví, čímž se vedle zajištění bytových potřeb klade větší důraz na spoluvlastnictví domu. Podle § 1159 tvoří byt prostorově oddělená část domu a podíl na společných částech nemovité věci jeden vlastnický objekt (jednotku). Byt a podíl na společných částech nemovité věci jsou vzájemně spojené a neoddělitelné. Předmětem vlastnictví není dle NOZ byt, ale jednotka. Z toho je zřejmé, že o prodeji společné části domu nemůže rozhodovat výbor ani hlasování, vždy musí jít o dohodu VŠECH spoluvlastníků se zápisem do katastru. Fakticky může nová jednotka vzniknout jen na základě smlouvy o výstavbě.

S pozdravem Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Podání žádosti na exekuci

Od: XY Datum vložení: 17. 10. 2016
Dotaz:

Dobrý den.

Rád bych se dověděl podrobnosti za jakých podmínek můžu zažádat o exekuci na osobu žalovanou a řádně odsouzenou "Rozsudkem jménem republiky" k úhradě finanční částky kterou odsouzený dluží. Rozhodnutí nabylo právní moci a je vykonatelné. Platí se i v tomto přípatě nějaký poplatek?

Děkuji předem za informace.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Návrh na provedení exekuce můžete podat u kteréhokoliv exekutora, kterého si vyberete ze seznamu exekutorů. K návrhu musíte přiložit originál nebo ověřenou kopii rozsudku s vyznačenou právní mocí a vykonatelností. Pokud se týče poplatků, většina exekutorů poplatek za tento návrh nechce. Jsou však exekutoři, kteří určitý poplatek jako zálohu na náklady exekuce vyžadují, avšak následně tyto náklady hradí povinný, tedy ten, proti komu je exekuce vedena. Pokud by však exekuce pro nedostatek majetku byla neúspěšná, může náklady exekuce  exekutor vymáhat po oprávněném, tedy po tom, kdo podal návrh na exekuci. Doporučovala bych proto před podáním návrhu si prověřit majetkové poměry osoby, proti níž by exekuce směřovala.

S pozdravem    JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Správa majetku nezletilých orgánem sociálně právní ochrany dětí

Od: XY Datum vložení: 16. 9. 2016
Dotaz:

Hezký den,

musí OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí), pokud je mu soudem svěřeno opatrování majetku nezletilého, dělat notářský soupis tohoto? Koho má rodič, který nebyl zbaven rodičovských práv, požádat o nahlédnutí do soupisu majetku nezletilých a jak? Jak má rodič postupovat v případě, že notářský soupis majetku nezletilých vůbec nebyl opatrovníkem udělán?

Děkuji moc za odpověď.

Odpověď:

Dobrý den.

Děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Odpověď na tuto otázku je velice dlouhá, a proto odkazuji na ustanovení § 905 občanského zákoníku a další s tím, že přiměřeně platí i ustanovení § 950 odst. 3 nového občanského zákoníku o předkládání zpráv a účtu ze zprávy jmění podle soudem stanovených lhůt, které však nesmějí překročit jeden rok. Nový občanský zákoník o notářském soupisu majetku nehovoří a neupravuje  ani nahlížení do nějakého soupisu. Bohužel mi není známo, zda toto neupravuje nějaký jiný právní předpis. Ohledně povinností OSPOD si můžete ale učinit dotaz přímý na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

S pozdravem    JUDr. Marie Nedvědová

Předmět: Vzrostlé stromy na sousedním pozemku

Od: XY Datum vložení: 13. 9. 2016
Dotaz:

Dobrý den, jsem vlastníkem chaty v Beskydech, kde na sousedním pozemku byly v minulosti vysázeny v těsné blízkosti smrky a borovice, které tvořily hranici mezi pozemky. Větve těchto vzrostlých stromů dnes přesahují až 5 m na můj pozemek, zanášejí střešní okapový systém jehličím, čímž způsobují škodu, jelikož dochází k promáčení jedné z obvodových zdí. Při silných větrech a zasněžení se ulamují větve a ohrožují naši osobní bezpečnost i stavbu. Máme rovněž obavu, že při silných větrech dojde k vyvrácení některého stromu (kmeny stromů jsou 20 cm od plotu naši zahrady). Chatu vlastním od roku 2002, čistění střešního okapového systému jsem prováděl každoročně, ale dnes v 73 letech je tato činnost náročná a velmi nebezpečná. Firmu vlastnící tento pozemek jsem již 2 krát žádal (doporučeným dopisem) o odstranění přesahujících větví z mého pozemku, případně pokácení 5 stromů, které jsou v bezprostřední blízkosti chaty, prozatím bezvýsledně.

Předem Vám děkuji.

Odpověď:

Děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Nový občanský zákoník požaduje, aby stromy, které budou vyšší než 3 metry, byly 3 metry od hranice pozemků. Ale fakticky je nutné, aby došlo k DOHODĚ. Nic jiného nezbývá, spory by neměly být přenášeny k soudu, to vylučuje dobré sousedské vztahy. Doporučit mohu snad jen pomoc stavebního úřadu. Větve ani kořeny že stromů na sousední parcele nesmíte odstranit, Vaše je pouze ovoce, které spadne na zem.

S pozdravem

Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Obtěžování v obci zápachem

Od: xx Datum vložení: 8. 9. 2016
Dotaz:

Dobrý den, u nás v obci máme podnikatelskou rodinu která má 3 koně pasoucí na pronajatém obecním  pozemku uprostřed obce před naším domem. Ty koně nic nedělají jenom žerou a kálí extrementy které nikdo za 10 let neuklízí. Když jsem se zeptal majitelky koní kdy budou extrementy uklízet tak mi řekla že když se mi to nelíbí ať se odstěhuju do města. Můžete mi poradit jestli se s tím dá něco udělat když je majitelka v obecním zastupitelstvu.

Odpověď:

Dobrý  den,

děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Tuto záležitost řeší občanský zákoník, z něhož vyplývá, že nikdo nesmí obtěžovat nadměrným hlukem, zápachem, kouřem a podobně. Ve Vašem případě bych možná doporučila kontaktovat příslušnou hygienickou stanici, která by Vám mohla dát odborné vyjádření, zda zápach přesahuje obvyklé normy či nikoliv a teprve na základě vyjádření hygieny vyzvat paní k odstranění zjištěných závad, případně požádat příslušný městský či obecní úřad, případně podat občanskoprávní žalobu k příslušnému soudu, aby dotyčné nařídil odstranit tento stav.

S pozdravem

Dr. Nedvědová

Předmět: Neseriózní jednání AAA Auto Praha

Od: xx Datum vložení: 8. 9. 2016
Dotaz:

Zakoupili jsme ojeté auto v autobazaru AAA Auto Praha.Požadoval jsem koupi bez pojištění.Na kupní smlouvě  je fakturována cena 8000kč za pojištění Carlife Garance,autobazar udává,že toto pojištění platí za mne.Na předávacím protokolu je větrání-topení funkční,po převozu se ukázalo,že nejde.Opravu odmítají provést nebo opravu zaplatit.Protože jsme oba ivalidé,prosím o radu kde a jak získat bezplatnou právní radu,protože si myslím,že AAA Auto Praha podvádí.Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Dobrý  den,

děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Ve věci bych se možná obrátila na Českou obchodní inspekci, která věc může prověřit a to bezplatně Jinak pokud jste smlouvu s pojištěním podepsali, pak fakticky toto napadnout nemůžete. Nevím, jaká doba uplynula od koupi vozidla. ale je tam možnost v zákonem uvedené lhůtě odstoupit od smlouvy. Případně můžete podat žalobu na slevu z kupní ceny. Pokud byste podávali žalobu, pak můžete požádat soud jednak o upuštění od zaplacení soudního poplatku, jednak i o přidělení bezplatného obhájce, což musíte ale doložit svými příjmy a výdaji.

S pozdravem

Dr. Nedvědová

Předmět: Ochrana před podvodníky

Od: xx Datum vložení: 23. 8. 2016
Dotaz:

Dobrý den,
dozvěděla jsem se od sociální pracovnice o možnosti ochrany starých
lidí před podvodníky, kteří je přesvědčují při osobních
návštěvách k podpisům podvodných smluv o koupi, prodeji apod. Byla
před časem uzavírat smlouvu o péči v rodině nějakého poslance, který
jí sdělil, že toto na ochranu otce zařídil.
Nedávno se toto málem stalo mé mamince, ale naštěstí u ní zrovna byla
pečovatelka.Maminka jako mnoho starých lidí trpí demencí, ale není
zbavena právní způsobilosti(ani bych toto nechtělavůči ní  vybavovat).
Prý je možné dát notářsky ověřit nějaké písemné prohlášení,
že jakýkoliv podpis starého člověka v takových situacích je  právně
neplatný.
Mohli byste mi, prosím, pomoci s co nejvýstižnější formulací takového
prohlášení. A bude pak stačit pozvat k ověření matčina podpisu
úřednici z městského ůřadu nebo musíme k notáři?
Děkuji Vám velmi předem za pomoc v této situaci.
 

Odpověď:

Dobrý den,

děkujeme, že jste se obrátila na občanskou poradnu KSČM.

Na tyto případy pamatují ustanovení § 38, § 45 a § 49 nového občanského zákoníku. Je potřeba si z těchto ustanovení vybrat, která forma by byla pro vaši situaci nejpřijatelnější. Pokud by to mělo být formou veřejné listiny, což bych doporučovala, pak toto mohou dělat jen notáři. Úřednice Městského úřadu asi těžko půjde k mamince domů ověřit její podpis, ale u notářů je to obvyklá praxe.

                                S pozdravem  dr. Nedvědová

Předmět: Nefunkční SVJ

Od: xx Datum vložení: 19. 8. 2016
Dotaz:

Dobrý den, výbor SV neodpovídá na naše dotazy, které jim zasíláme doporučeně. Místo toho nás důrazně žádají abychom kteroukoliv z nás níže podepsaných kdykoliv v budoucnu kontaktovali pouze Písemnou formou a nikoliv u dveří našich bytů, v domě či kdekoliv venku, jak bylo doposud z vaší strany obvyklé. Pouze písemnou formu komunikace budeme akceptovat. Předem děkujeme za pochopeni a řádné respektováni této žádosti. Tolik výbor SV. SV bylo založeno před rokem ani jednou neodpověděli.
Co s tím?  Stanovy říkají po domluvě. Ony s námi nechtějí mluvit.
Pokud nám odpovíte odvolat, tak to se nepodaří. Nikdo to nechce dělat. Na poslední schůzi byli4 důchodci a 3 členky výboru. SV má 19členů. Dobrá rada drahá.         Děkuji za odpovědi.

Odpověď:

Dobrý den,
děkujeme, že jste se obrátil na občanskou poradnu KSČM.

Soužití v domě, kde je jakákoliv forma samosprávy vyžaduje, aby na to byli lidé připraveni. Družstevní samospráva je velmi vhodná, bohužel družstevnictví má u nás malou podporu. Nevím, proč jste si zvolili SVJ, ale i zde musíte počítat s iniciativou lidí a jejich ochotou pracovat ve výboru samosprávy, stejně jako s plněním svých povinností, upravených stanovami. Všechny záležitosti vyřizuje na místě k tomu určeném, hlavně na schůzích výboru a výročním shromáždění. Je nezbytné postupovat striktně podle zákonů a být trpělivý, lidé si musí na sebe zvyknout. Základem bude vždy usnášení schopné shromážděni a hlasování podle vlastnických podílů. Tuto samozřejmost uvádím proto, že v dotazu uvedené počty jsou nejasné.

S pozdravem

Ing. František Beneš, CSc.

Předmět: Práva LGBT

Od: xx Datum vložení: 16. 8. 2016
Dotaz:

Dobrý den,

zajímalo by mě, jaký je postoj strany k právům LGBT+ osob. Máte nějaký jednotný postoj?

Odpověď:

Dobrý den,

děkuji za Váš podnět a důvěru, s kterou jste se obrátil na KSČM.

KSČM neschválila žádné oficiální stanovisko k právům LGBT osob.  Každopádně má KSČM liberální pohled na menšiny obecně a to se týká i menšin podle sexuální orientace. Jsme proto, aby menšiny měly své pevné místo ve společnosti a nestaly se terčem jakéhokoliv útlaku, šikany nebo zesměšňování.

S pozdravem

Mgr. Ing. Tereza Čechová Humpolcová, Ph.D., Oddělení pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež ÚV KSČM

Stránky