Klub KSČM v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje předložil na zítřejší zasedání kraje, materiál pod názvem „Návrhy usnesení zastupitelstva kraje k projednání na 13. zasedání dne 7. září 2023“.

Tento materiál rada kraje projednala, ale na program jednání nezařadila.

Za klub KSČM budeme navrhovat zařazení tohoto materiálu na program jednání. Pokud se s tím to materiálem jako veřejnost chcete seznámit, dáváme jej zde k dispozici. Jeho obsahem jsou návrhy týkající se změn některých usnesení a navržení nových, které se týkají přípravy „Logistického centra Armády ČR Mošnov“ a v souladu se zákonem č. 118/ 2010 Sb. v platném znění vyhlásit krajské referendum k otázce:

„Souhlasíte s bezúplatným převodem nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje na ČR – Ministerstvo obrany pro potřeby „Logistického centra AČR- Mošnov“, které, jak vyplývá z „Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany“, bude využívat i armáda Spojených států amerických?“ Odpověď: ANO – NE

Materiál v plném znění je uveden dále v textu.

Průběh zítřejšího zastupitelstva Moravskoslezského kraje můžete sledovat zítra v přímém přenosu na webových stránkách kraje.

Za klub KSČM Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Josef Babka, předseda klubu

Mgr. Alena Grosová, Ing. Miroslav Hajdušík, MBA, Ing. Ivan Strachoň


Číslo zasedání: 13 Datum konání: 07. 09. 2023

Materiál č.:

Název:

Návrhy usnesení zastupitelstva kraje k projednání na 13. zasedání dne 7. září 2023

Druh materiálu:

OBSAH :

  • Návrh usnesení
  • Důvodová zpráva

Předkladatel: Klub KSČM v Z MSK prostřednictvím JUDr. Josefa Babky, člena zastupitelstva MSK

Zpracovatel: Klub KSČM v Z MSK

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

K usnesení zastupitelstva kraje č. 8/719 16. 6. 2022

1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě území pro realizaci projektu „Logistické centrum Armády České republiky Mošnov“ s Ministerstvem obrany ČR, IČO 60162694

(Poznámka: Memorandum bylo podepsáno a uzavřeno dne 14. 7. 2022)

Zastupitelstvo kraje k usnesení rady kraje č. 45/3173 ze dne 30. 5. 2022

8/720 16. 6. 2022

1. rozhodlo

koupit nemovité věci do vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. st. 157 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zem. stavba,

pozemek parc. č. 960/1 orná půda,

pozemek parc. č. 960/2 orná půda,

pozemek parc. č. 960/3 orná půda,

pozemek parc. č. 965/1 lesní pozemek,

pozemek parc. č. 971/13 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 971/14 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 995/2 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1051/4 orná půda,

pozemek parc. č. 1051/5 orná půda,

pozemek parc. č. 1051/6 orná půda,

pozemek parc. č. 1144/2 vodní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Harty, obci Petřvald,

z vlastnictví AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, obhospodařování majetku v podílovém fondu pro AMISTA investiční společnost, a.s., Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 27437558, za konečnou kupní cenu ve výši 60.165.640 Kč a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, a to za podmínky uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě území pro realizaci projektu „Logistické centrum Armády České republiky Mošnov“ (LOG HUB AČR Mošnov) mezi krajem a Ministerstvem obrany České republiky, dle předloženého materiálu

K usnesení zastupitelstva kraje č. č. 17/2054 ze dne 3. 9. 2020

10/1026 15. 12. 2022

1. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 941/71 orná půda,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku PZE č. 941/26, původ parcely Přídělový plán nebo jiný podklad (GP),

spoluvlastnický podíl ve výši 1/78 na pozemku parc. č. 941/48 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/78 na pozemku parc. č. 941/53 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/78 na pozemku parc. č. 941/55 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/78 na pozemku parc. č. 941/67 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

a

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 940/3 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 940/13 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Harty, obec Petřvald,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 1.414.858 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

10/1026 15. 12. 2022

2. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/48 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/53 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/55 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/67 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Mošnov,

z vlastnictví **********, za kupní cenu ve výši 29.365 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

10/1026 15. 12. 2022

3. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to: spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 1051/8 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, vše v k. ú. Harty, obec Petřvald,

z vlastnictví ********** za kupní cenu ve výši 1.543.275 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

10/1026 15. 12. 2022

4. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1051/31 orná půda, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, vše v k. ú. Harty, obec Petřvald,

a

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/48 ostatní plocha, spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/53 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/55 ostatní plocha, spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/67 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. a obci Mošnov, z vlastnictví **********, za kupní cenu ve výši 3.011.515 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

10/1026 15. 12. 2022

5. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1051/34 orná půda, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, vše v k. ú. Harty, obec Petřvald,

a spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/48 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/53 ostatní plocha, spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/55 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 1/39 na pozemku parc. č. 941/67 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 1.170.565 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

10/1026 15. 12. 2022

6. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku parc. č. 255/1 vodní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Petřvald u Nového Jičína, obec Petřvald,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 206.400 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

10/1026 15. 12. 2022

7. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 1051/14 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Harty, obec Petřvald,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 4.427.100 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu.

K výše uvedeným a specifikovaným usnesením zastupitelstva MSK se navrhuje:

Zastupitelstvo MSK v souladu s Článkem V. uzavřeného „Memoranda o spolupráci při přípravě území, pro realizaci projektu Logistické centrum AČR Mošnov“ ukládá:

• Radě kraje: realizovat jednání s MO ČR s cílem zabezpečit, aby LOG HUB AČR Mošnov bylo využíváno pouze a výhradně AČR a zabezpečit jeho vyjmutí z Přílohy „A“ „Dohody mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany“

• Rozhodlo, vzhledem k tomu, že předpokládané území LOG HUB AČR Mošnov se stalo součástí Přílohy „A“ uzavřené „Dohody mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany“ zastupitelstvo kraje nemá zájem o úplatný či neúplatný převod nemovitostí označených ve výše specifikovaných usneseních zastupitelstva kraje, kterými nabyl MSK tyto nemovitosti do svého vlastnictví na ČR – Ministerstvo obrany ČR.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo:

v souladu se zákonem č. 118/ 2010 Sb. v platném znění o vyhlášení krajského referenda k otázce:

„Souhlasíte s bezúplatným převodem nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje na ČR – Ministerstvo obrany pro potřeby „Logistického centra AČR- Mošnov“, které, jak vyplývá z „Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany“, bude využívat i armáda Spojených států amerických?“

Odpověď: ANO – NE

a) Krajské referendum se uskuteční v Moravskoslezském kraji

b) Krajské referendum se uskuteční k výše specifikované otázce

c) odůvodnění návrhu: uplatnění prvků přímé demokracie při rozhodování o majetku kraje a jeho využití

d) náklady spojené s konáním referenda, které se předpokládá uskutečnit v den konání voleb do zastupitelstva MSK v roce 2024 se odhadují ve výši nižších jednotek statisíce korun českých jako vícenáklady voleb krajských a budou hrazeny z rozpočtu MSK pro rok 2024

Důvodová zpráva:

V souvislosti s podpisem a ratifikací tzv. „Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy Americkými o spolupráci v oblasti obrany“, je zřejmé, že „Dohoda“ zahrnuje mimo jiné zařazení připravovaného Logistického centra AČR do „Dohodnutých zařízení a prostor“, (PŘÍLOHA „A“ DOHODY), které budou využívány Armádou USA. Logistické centrum Mošnov (v příloze „A“ bez koncovky AČR) je jediné zařazené území z 11 uvedených v Příloze „A“ Dohody:

Vojenské letiště Čáslav, Vojenské letiště Náměšť, Vojenské letiště Pardubice Logistické centrum Mošnov, Vojenský výcvikový prostor Hradiště, Vojenský výcvikový prostor Libavá, Vojenský výcvikový prostor Boletice, Vojenský výcvikový prostor Březina, Vojenská posádka Vyškov, Vojenská posádka Rančířov, Vojenská posádka Stará Boleslav které nevlastní Česká republika a zejména není ani ke dni podpisu realizováno.

Žádná zastoupená politická strana či hnutí, které jsou součástí krajského zastupitelstva MSK neměla ve svých volebních programech deklarovanou podporu „Dohody“, která by umožňovala využití území „velkého Mošnova“ pro potřeby využití armádou USA. Ani uzavřené Memorandum mezi MO ČR a MSK takovou možnost nedeklarovalo a zastupitelstvo kraje bylo uvedeno v omyl a zcela obejito.

Vlastní příprava a výstavba je stanovena následovně:

– 2023 – příprava území

– 2028- zahájení výstavby

– 2031- zprovoznění logistického centra AČR

V rámci přípravy HUB AČR nikdy nebyly obcím, ani orgánům MSK sděleny skutečnosti, které obsahuje citovaná „Dohody“ zejména články č.3., 4., a 5., které se Logistického centra Mošnov budou dotýkat a které níže uvádíme.

ČLÁNEK 3

PŘÍSTUP K DOHODNUTÝM ZAŘÍZENÍM A PROSTORŮM A JEJICH UŽÍVÁNÍ

1. Při plném respektování suverenity České republiky jsou ozbrojené síly USA, dodavatelé USA, čeští dodavatelé, závislé osoby a další osoby podle vzájemné dohody oprávněny k nerušenému přístupu a užívání dohodnutých zařízení a prostorů pro účely návštěv; výcviku; cvičení; manévrů; průjezdu; podpůrných a souvisejících činností; doplňování paliva do letadel; doplňování paliva plavidlům; přistávání, záchytu či odtažení letadel; dočasné údržby vozidel, plavidel a letadel; ubytování personálu; spojení; shromažďování a rozmísťování ozbrojených sil a materiálu; umisťování vybavení, zásob a materiálu; činností v oblasti bezpečnostní podpory a spolupráce; spojených a společných výcvikových činností; činností v oblasti humanitární pomoci či odstraňování následků katastrof; řešení krizových situací; výstavby na podporu vzájemně dohodnutých činností; a pro takové další účely, na kterých se strany nebo jejich výkonné orgány dohodnou, včetně těch, které jsou plněny v rámci Severoatlantické smlouvy.

2. Strany budou dohodnutá zařízení a prostory užívat společně a budou k nim mít společný přístup s výjimkou těch dohodnutých zařízení a prostorů nebo jejich částí, které byly výkonnými orgány specificky určeny k výlučnému přístupu a užívání ozbrojenými silami USA.

3. Za účelem podpory těchto činností a účelů opravňuje Česká republika ozbrojené síly USA, aby kontrolovaly vstup do dohodnutých zařízení a prostorů nebo jejich částí, které byly poskytnuty k výlučnému užívání ozbrojenými silami USA, a koordinovaly s českými orgány vstup u dohodnutých zařízení a prostorů užívaných společně ozbrojenými silami USA a českými ozbrojenými silami z důvodu jejich zabezpečení a bezpečnosti. Výkonné orgány stanoví postupy týkající se přístupu českých orgánů z mimořádných, bezpečnostních či jiných důvodů do dohodnutých zařízení a prostorů nebo jejich částí, které byly určeny k výlučnému užívání ozbrojenými silami USA.

4. Na základě žádosti ozbrojených sil USA vyvine český výkonný orgán v souladu se svojí vnitřní praxí a postupy přiměřené úsilí, aby usnadnil ozbrojeným silám USA, dodavatelům USA a českým dodavatelům dočasný přístup a užívání soukromých pozemků a zařízení (včetně silnic, přístavů a letišť) a veřejných pozemků a zařízení (včetně silnic, přístavů a letišť), které nejsou součástí dohodnutého zařízení a prostoru včetně těch, které jsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou České republiky anebo jejích krajů či obcí, a to za účelem jejich užívání pro podporu ozbrojených sil USA. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA ani čeští dodavatelé neponesou náklady takové pomoci.

5. Při užívání dohodnutých zařízení a prostorů strany náležitě zohlední provozní a bezpečnostní otázky. Výkonné orgány mohou stanovit příslušné postupy.

6. Česká republika poskytne veškerá dohodnutá zařízení a prostory bez nájemného či obdobných nákladů pro ozbrojené síly USA.

7. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA a čeští dodavatelé mohou v dohodnutých zařízeních a prostorech vykonávat stavební činnosti, provádět úpravy a zlepšení na podporu činností a účelů uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Ozbrojené síly USA budou konzultovat s odpovědnými orgány České republiky záležitosti týkající se takové výstavby, úprav a zhodnocení, jakož i získání oprávnění a povolení uvedených v odstavci 8 tohoto článku.

Strany mají v úmyslu, aby technické požadavky a stavební standardy, včetně bezpečnostních stavebních standardů, jakéhokoli takového projektu realizovaného ozbrojenými silami USA anebo jejich jménem byly v souladu s požadavky a standardy obou stran. Ozbrojené síly USA mohou provádět takovou výstavbu, úpravy a zlepšení s využitím vlastního vybavení a personálu.

8. Český výkonný orgán podpoří úsilí ozbrojených sil USA podle tohoto článku obstaráním českých oprávnění a povolení potřebných pro takovou výstavbu, úpravy a zlepšení realizované ozbrojenými silami USA či jejich jménem. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA či čeští dodavatelé poskytnou na základě žádosti českého výkonného orgánu veškerou relevantní, nezbytnou a uvolnitelnou dokumentaci k získání takových oprávnění a povolení. Taková oprávnění a povolení budou vydána bezplatně.

9. Za účelem zajištění dlouhodobého provádění této Dohody budou strany či jejich výkonné orgány spolupracovat při plánování využití a rozvoje dohodnutých zařízení a prostorů, jakož i okolních a přilehlých prostorů.

10. Nebude-li vzájemně stanoveno jinak, ozbrojené síly USA ponesou náklady na výstavbu a rozvoj dohodnutých zařízení a prostorů poskytnutých pro výlučné užívání ozbrojenými silami USA, jakož i náklady na jejich provoz a údržbu.

11. Nebude-li vzájemně stanoveno jinak, strany ponesou náklady na výstavbu a rozvoj a náklady na provoz a údržbu podle poměrného využití dohodnutých zařízení a prostorů poskytnutých pro společné užívání či jinak společně užívaných ozbrojenými silami USA a českými ozbrojenými silami.

12. Projekty výstavby realizované ozbrojenými silami USA budou financovány v souladu s právními předpisy USA.

Článek 4

UMISŤOVÁNÍ OBRANNÉHO VYBAVENÍ, ZÁSOB A MATERIÁLU

1. Při plném respektování suverenity a zákonů České republiky včetně jejích mezinárodních právních závazků mohou ozbrojené síly USA do dohodnutých zařízení a prostorů a do dalších míst podle vzájemné dohody přepravovat, umisťovat a tam skladovat obranné vybavení, zásoby a materiál („umístěný materiál“). Ozbrojené síly USA předem oznámí českému výkonnému orgánu typy, počty a rozvrhy dodávek takového umísťovaného materiálu, který ozbrojené síly USA hodlají přepravit či umístit na území České republiky, jakož i dodavatele USA a české dodavatele, kteří takové dodávky provádějí. Strany či jejich výkonné orgány budou podle potřeby konzultovat a koordinovat činnosti podle tohoto článku.

2. Umístěný materiál ozbrojených sil USA, jakož i zařízení nebo jejich části určené ke skladování takového umístěného materiálu, budou užívány výhradně ozbrojenými silami USA, nebude-li vzájemně dohodnuto jinak. Ozbrojené síly USA budou mít výlučnou kontrolu nad přístupem, užíváním a nakládáním s tímto umístěným materiálem a budou mít neomezené právo kdykoli odvézt tento umístěný materiál z území České republiky.

3. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA a čeští dodavatelé budou mít nerušené právo přístupu ke skladovacím zařízením a k jejich užívání pro všechny účely spojené s umístěním a skladováním umístěného materiálu včetně dodávek, nakládání s ním, prohlídek, užívání, údržby a odvozu takového umístěného materiálu bez ohledu na to, zda jsou tato skladovací zařízení dohodnutými zařízeními a prostory. Letadla, vozidla a plavidla provozovaná ozbrojenými silami USA, nebo pro ně, budou mít přístup na letiště a do vnitrozemských přístavů České republiky, jakož i na další místa podle dohody, pro účely dodávek, dočasného skladování, údržby umístěného materiálu na území České republiky a jeho odvozu z něj.

ČLÁNEK 5

VLASTNICTVÍ MAJETKU

1. Všechny budovy, nepřemístitelné objekty a montážní celky připevněné k zemi v dohodnutých zařízeních a prostorech včetně těch, které jsou upraveny či zlepšeny ozbrojenými silami USA, zůstávají ve vlastnictví České republiky. Všechny takové budovy, objekty a montážní celky vybudované ozbrojenými silami USA se po jejich dokončení stanou vlastnictvím České republiky, ale ozbrojené síly USA budou takové objekty užívat do té doby, než je ozbrojené síly USA nebudou dále potřebovat.

2. Ozbrojené síly Spojených států vrátí jako výhradní a nezatížený majetek České republiky jakékoli dohodnuté zařízení či prostor anebo jakoukoli jejich část včetně všech budov, nepřemístitelných objektů a montážních celků vybudovaných ozbrojenými silami USA v době, kdy je ozbrojené síly USA nebudou nadále potřebovat za předpokladu, že tím Spojeným státům nevzniknou žádné výdaje. Strany nebo jejich výkonné orgány budou konzultovat podmínky navrácení jakéhokoli dohodnutého zařízení nebo prostoru včetně možné kompenzace vzájemně určené zbytkové hodnoty zhodnocení či výstavby provedených Spojenými státy.

3. Ozbrojené síly USA, dodavatelé USA a čeští dodavatelé si ponechávají vlastnická práva ke všemu zboží, vybavení, materiálu, zásobám, přemístitelným objektům a jinému movitému majetku, který dovezli na území České republiky nebo jej na území České republiky nabyli v souvislosti s touto Dohodou, pokud a dokud se vlastnického práva nevzdají.

4. Strany či jejich výkonné orgány mohou konzultovat možný převod nebo koupi vybavení ozbrojených sil USA, které bylo určeno jako přebytečné nad rámec potřeb Spojených států, a to, budou-li to umožňovat právní předpisy USA.

Celý text dohody na Dohoda mezi ČR a USA (DCA) | Ministerstvo obrany


Dosavadní kroky a postoje Klubu KSČM v zastupitelstvu MSK ve vztahu k umístění „Logistického centra AČR v Mošnově“ Podpory rozvoje a funkčnosti LLJO.

1) Projekt realizace lokality „Velký Mošnov“, který je dlouhodobě realizován ve vztahu k využití „Průmyslové zóny“ v Mošnově včetně její dosavadní náplně, jako prostředku rozvoje území, které zajišťuje rozvoj daného území v oblasti umístění firem a společností , které vytvářejí nová pracovní místa a využití Letiště Leoše Janáčka pro osobní i CARGO dopravu měl podporu krajských zastupitelů za KSČM po celé období od převzetí letiště Ostrava od státu zákonem č.166/2004 Sb., kterým přešly letiště v Brně, Karlových Varech a Ostravě – Mošnově do vlastnictví jednotlivých krajů.

2) Návrat Armády České republiky na území Moravskoslezského kraje z důvodů posílení Integrovaného záchranného systému(IZS) při řešení krizových situací( povodně, záplavy, technické havárie, pandemických opatření, odstraňovaní dalších přírodních a živelních katastrof apod.) měl podporu zastupitelů KSČM jak na úrovni kraje, tak i obcí.

3) Podporu zastupitelů za KSČM získaly i projekty zvýšení bezpečnosti provozu Letiště Leoše Janáčka při výstavbě Řízení letového provozu a Integrovaného výjezdového centra (IVC), kde jsou integrovány služby a síly HZS a zdravotnické záchranné služby. Naopak nesouhlasu s redukcí personálního zajištění provozu řízení letů v roce 2020-2021, které ohrožovaly rozsah poskytovaných služeb pro letištní provoz.

4) Nesouhlas s uzavřením „Memoranda o spolupráci při přípravě území pro realizaci projektu „Logistické centrum AČR Mošnov“ s MO ČR“ pro jeho nevyváženost v neprospěch Moravskoslezského kraje, o kterém rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 16.06. 2022. Je nutné připomenout, že dle Čl. V. bod 2) „Uzavřením tohoto Memoranda nevznikají mezi stranami žádná vzájemná práva a povinnosti, jejichž plnění by se strany mohly jakkoliv domáhat“. Je tedy právně nevymahatelné“

5) Pro „ovládnutí“ území orgány kraje byly (do doby podpisu Smlouvy ČR-USA) podporovány výkupy a přijetí darů (zejména od SMO) pozemků, které podporovaly realizaci projektu „Velký Mošnov“ včetně zejména dopravní infrastruktury.

6) Na jednání zastupitelstva MSK dne 8. června 2023 po odmítnutí diskuse a nezařazení bodů ve vztahu k přijatému Memorandu (červen 2022) deklaroval Klub KSČM postup, který je obsahem tohoto materiálu.

KRAJSKÉ REFERENDUM

Pokud nebude vyhlášeno Krajské referendum zastupitelstvem MSK, tak, jak je navrženo k předložené otázce, bude iniciováno Krajské referendum na základě návrhu „Petičního výboru“ s těmito podmínkami:

Návrh na vyhlášení krajského referenda v souladu se zákonem č.118/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Krajské referendum lze konat pouze na celém území kraje. V referendu rozhodují oprávněné osoby (osoby, které jsou oprávněné volit do krajského zastupitelstva) formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položené otázce, která patří do samostatné působnosti kraje.

Vyhlásit krajské referendum může:

1) zastupitelstvo kraje a to usnesením schváleným nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva.

2) Na návrh přípravného výboru, který tvoří nejméně 3 oprávněné osoby. Přípravný výbor uvede, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jeho jménem.

PODMÍNKY PRO VYHLÁŠENÍ REFERENDA

Počet zapsaných voličů v krajských volbách v roce 2020 v MSK:

978 497

Počet zapsaných voličů ve volbách do PS PČR v roce 2021 v MSK:

962 930

Počet zapsaných voličů ve volbách prezidenta České republiky v roce2023 v MSK:

První kolo 954 949

Druhé kolo 952 310

Návrh na uskutečnění referenda přípravným výborem musí mít podporu nejméně 6 % oprávněných osob, které jsou státními občany ČR, které májí trvalé bydliště na území kraje.

K platnosti rozhodnutí v referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí v referendu je závazné, hlasovala li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

V nedávné době byla podepsána a ratifikovaná „Dohoda mezi Českou republikou a USA o spolupráci v oblasti obrany“, kde v Příloze A. (dohodnutá zařízení a prostory) je uvedeno dosud nerealizované „Logistické centrum Mošnov“.

Logistické centrum AČR, jeho výstavba je plánována na území cca 70 ha. Většinu tohoto území vlastní či vykupuje MSK, který by následně tyto pozemky měl převést bezúplatně na ČR-Ministerstvo obrany (AČR)

Referendum lze uskutečnit jen k otázkám spadajícím do samostatné působnosti krajů. Prodej, darování či bezúplatný převod spadá bezesporu do samostatné působnosti kraje a jeho zastupitelstva.

Vzhledem k výše uvedenému lze uskutečnit referendum k výše uvedené otázce.