Připoj se k nám

Staň se členem KSČM

Za člena KSČM může být přijat na základě dobrovolného rozhodnutí občan, který je starší 18 let, ztotožňuje se s programem a Stanovami KSČM a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí. Právo přijímat nové členy má základní organizace KSČM (ve zkratce ZO KSČM).

Se členstvím v KSČM je neslučitelná podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačování práv a svobod nebo jiná činnost, která je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a s mezinárodními dokumenty o lidských a občanských právech.

Vytiskni si přihlášku nebo vyplň elektronický formulář:

Jméno a příjmení

Kontaktní údaje

Doplňující údaje

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů (včetně tzv. citlivých údajů) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Svým podpisem stvrzuji, že mé osobní údaje uvedené v členské přihlášce do Komunistické strany Čech a Moravy jsou pravdivé a správné. Zároveň tímto dávám dle § 9, písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný souhlas správci a zpracovateli osobních údajů (KSČM) ke zpracování mých osobních údajů uvedených zde v členské přihlášce, a to výhradně pro vnitrostranické účely. Současně se zavazuji jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů bez zbytečného odkladu nahlásit základní organizaci KSČM, kde budu evidován. Byl(a) jsem poučen(a), že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat, jakož i o dalších svých právech (přístup k osobním údajům vedeným o mé osobě, právo na jejich opravu či odstranění závadného stavu) a povinnostech zpracovatele (KSČM) vyplývajících z uvedeného zákona.