Transparentní účet

 • Finanční dary

  Zaslání finančního daru Komunistické straně Čech a Moravy

  KSČM děkuje všem dárcům, kteří přispěli finančním darem na hlavní činnost strany nebo na úhradu volebních nákladů.

  Peněžní dar lze poskytnout pouze bezhotovostním převodem darované částky na TÚ  u peněžního ústavu.

  Pro příjem finančních darů je zřízen  transparentní účet  478648033/0300.

  Na platebním příkazu dárce musí být vždy uveden účel platby tj. DAR.

  Jako variabilní symbol uvede dárce své datum narození (ddmmrr), pokud se jedná o právnickou osobu tak své  IČO.

  Fyzické osoby mohou k zadání platebního příkazu do výše 10 000 korun využít online formuláře, po jehož vyplnění bude zobrazen QR kód pro nasnímání mobilní bankovní aplikací.

  Po příjmu finančních prostředků v hodnotě nad 1000 korun za kalendářní rok na transparentní účet je s dárcem sepsána darovací smlouva, která obsahuje údaje, podle kterých je možno identifikovat plátce a účel platby:

  1. je-li dárcem fyzická osoba, její jméno, příjmení, titul, místo trvalého pobytu a datum narození,
  2. je-li dárcem právnická osoba, její obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo;
  3. název, sídlo, identifikační číslo a číslo účtu strany a hnutí přijímajících dar;
  4. výši daru;
  5. na co je dar určen – na hlavní činnost, na úhradu volebních nákladů
  6. podpisy dárce a příjemce daru, razítko.

  V případě, že není možno identifikovat plátce,  nebude uveden účel platby nebo bude uveden chybně, vrací ekonomické oddělení ÚV KSČM tyto finanční dary zpět na účet, ze kterého byl dar poskytnut.

  Darovací smlouvu vystavuje Ekonomické oddělení ÚV KSČM na základě identifikačních údajů, sdělených dárcem finančních prostředků. Za KSČM podepisují vždy dvě oprávněné osoby.

  Bližší informace podá každý krajský, okresní výbor KSČM nebo přímo Ekonomické oddělení ÚV KSČM.