Informace o zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Komunistická strana Čech a Moravy při své činnosti pracuje s osobními údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) známým pod zkratkou GDPR. Přitom se řídí interní směrnicí vydanou pro tento účel. Na této stránce a jejích podstránkách můžete získat informace o zpracování osobních údajů při provozu webových stránek a dalších aplikací elektronické komunikace.

V tomto dokumentu získáte podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti:

 • s provozem webu (cookies),
 • se zpracováním formuláře zájemce o vstup do KSČM (přihláška),
 • s rozesíláním novinek prostřednictvím mailů (newsletter) a se zpracováním formuláře zájemce o odběr newsletteru,
 • s přímou e-mailovou komunikací (mail) a s komunikací prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS).

SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je:

Komunistická strana Čech a Moravy
Zkratka: KSČM
Registrace Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: VSP/1-3076/90
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Politických vězňů 1531/9
ID datové schránky: hhnn93x
IČO: 00496936

Kontaktní údaje:

E-mail: vasb@xfpz.pm
Telefon: +420 222 897 111

POVĚŘENEC

Pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat písemně na výše uvedenou adresu nebo e-mail bfboavhqnwr@xfpz.pm.

POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Návštěvník webových stránek www.kscm.cz jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním a odesláním svých údajů v žádosti o zasílání newsletteru či přihlášce ke členství v KSČM uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“). Tento souhlas je udělován rovněž podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace pro účely zasílání newsletteru:

 • Jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa

anebo pro účely přihlášky ke členství v KSČM:

 • Jméno a příjmení,
 • tituly a akademické hodnosti,
 • datum narození,
 • telefonní číslo,
 • národnost,
 • adresu,
 • vzdělání,
 • e-mailovou adresu.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje za účelem:

 • plnění smluvního vztahu (vztah mezi Vámi a Správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně);
 • zasílání informačních sdělení o politickém působení Správce a politické situaci v ČR a ve světě;
 • zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb včetně provádění průzkumů trhu
 • oprávněného zájmu (účinná obhajoba v případě sporu; zamezení podvodůmpřímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), zajištění bezpečnosti sítě a informací; tento výčet je pouze příkladný);
 • plnění dalších zákonných povinností (poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně);
 • plnění členského vztahu (vztah mezi vámi a Správcem vzniklý na základě členství v KSČM včetně plnění informační povinnosti vyplývající ze čl. 24 Stanov KSČM a nezbytného vedení agendy členské evidence).

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce bude Osobní údaje zpracovávat po dobu jakéhokoli existujícího vztahu mezi Vámi a Správcem, a dále 10 let po jejím ukončení, pokud zákon nestanoví dobu delší.

VAŠE PRÁVA

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte právo za podmínek stanovených GDPR a obecně závaznými právními předpisy:

 • kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, čímž ale není dotčena zákonnost zpracování založená na tomto souhlasu do doby jeho odvolání,
 • na informaci, které vaše údaje zpracováváme,
 • na přístup k těmto údajům,
 • na jejich aktualizaci, opravu, nebo výmaz, příp. omezení jejich zpracování,
 • na přenositelnost údajů,
 • vznést námitku proti zpracování údajů,
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,
 • v případě pochybností o zákonnosti zpracování údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů či využít práva na soudní ochranu.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Správce buďto písemnou
formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na Kontaktních údajích Správce.

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

S Osobními údaji mohou přijít do styku, kromě správce, také další osoby. Děje se tak na základě zpracovatelské smlouvy, která vymezuje účel a pravidla zpracování osobních údajů zpracovatelem. Správce (KSČM) tímto deleguje některá svá oprávnění ke zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být předány také v rámci plnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, a to úřadům nebo orgánům uvedeným v těchto předpisech.

S Osobními údaji přichází do styku tito dodavatelé či poskytovatelé služeb a aplikací:

 • Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství (poskytovatel se sídlem na území EU, podléhající GDPR) – služba rozesílky newsletteru,
 • Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Grand Canal Dock, Dublin 4, D04 V4X7, Irsko (poskytovatel se sídlem na území EU, podléhající GDPR) – služba Google Analytics,
 • Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, 94025 Kalifornie, Spojené státy americké (poskytovatel se sídlem ve třetí zemi, který však poskytuje záruky za bezpečnost údajů participací na tzv. Privacy Shield Framework(u) – služby sdílení obsahu s Facebook.com,
 • Stripe, Inc., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Irsko (poskytovatel se sídlem na území EU, podléhající GDPR) – online platební služby,
 • Stripe, Inc., 54 Oyster Point Blvd South, San Francisco, 94080-1912 Kalifornie, Spojené státy americké (poskytovatel se sídlem ve třetí zemi, který však poskytuje záruky za bezpečnost údajů participací na tzv. Privacy Shield Framework(u) – online platební služby.

Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje jinému Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.