Praha dnes plní stránky novin coby město diletantství, korupce, klientelismu, mafiánských praktik a arogance moci. A i mimo v současnosti odhalované skandální kauzy je výsledek dosavadního vedení města naprosto tristní. Místo řešení problémů Pražanů totiž věnovalo své úsilí spíše takovým ostudným záležitostem, jako je odstraňování veřejných připomínek boje proti fašismu a na osvobození města od hitlerovské okupace. I proto usilujeme o změnu.

Jako komunisté chceme udělat vše pro to, aby se v Praze žilo dobře všem, nejen hrstce nejbohatších. Kromě aktuálních dopadů kapitalistické krize, jako je současné drastické zdražování, a s ním spojený nárůst chudoby, trápí obyvatele naší metropole především takové otázky, jako je nedostupné bydlení, kolabující doprava či stále se zhoršující přístup k základním službám. Jako KSČM proto kandidujeme ve volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy s konkrétním programem na jejich řešení.

Jsme přesvědčeni, že střecha nad hlavou nesmí být nedostupný luxus! Zajištění dostupného bydlení je pro KSČM jednou z klíčových priorit. Říkáme zcela jasně, že řešením je opětovné nastartování výstavby obecního a družstevního bydlení. Chceme, aby nájemné v obecních bytech bylo svým charakterem neziskové a v diferencované podobě odráželo příjmové možnosti bydlících tak, aby bylo dostupné i pro nájemce s nízkými příjmy. Odmítáme pronajímání obecních bytů obálkovou metodou těm, kteří nabídnou nejvyšší nájemné. Zasazujeme se o regulaci krátkodobého ubytování typu Airbnb a chceme v této souvislosti posílit práva sdružení vlastníků jednotek, bytových družstev i obcí. V neposlední řadě pak patří mezi řešení problémů s bydlením také zastropování nájemného. Prosazujeme proto opětovné zavedení regulovaného nájemného.

Bezplatná MHD a právo na mobilitu

Nejen kvůli snížení tranzitní dopravy uvnitř města je nutné co nejrychleji konečně dokončit vnější Pražský okruh včetně mostu na severním okraji Prahy. Město proto musí urychleně završit výkup pozemků a umožnit výstavbu této klíčové komunikace státem. Je také nutné urychlit rekonstrukci městské dopravní infrastruktury, zejména mostů a lávek. Prosazujeme další výstavbu vnitřního Městského okruhu a vybudování radiálních napojení na dálniční okruh kolem Prahy s eliminací nežádoucích dopadů na okolí.

Za poslední tři desítky let se nakupil velký dluh také v rozšiřování hromadné dopravy, jako je výstavba dalších tras metra či nových tramvajových tratí. Zdražování MHD zcela zásadně odmítáme! Jako komunisté jsme naopak přesvědčeni, že by se Praha mohla a měla zařadit k městům s bezplatnou MHD. Důvodů pro tuto změnu v pražské dopravě je celá řada. Mezi její přínosy by zdaleka nepatřilo jen snížení automobilové dopravy a zlepšení životního prostředí v hlavním městě. Zároveň by totiž znamenala i zásadní finanční úsporu pro podstatnou část Pražanů a realizaci práva na mobilitu, které je dnes zpoplatněním MHD především u těch nejchudších značně omezeno.

Postavit se rozkrádání a nevýhodnému rozprodeji majetku

Uděláme vše pro dostupnou zdravotní a sociální péči. Aktivně se zasadíme za obnovení sítě poliklinik s praxemi praktických a odborných lékařů, s lékařskou první pomocí a lékárnou s nepřetržitým provozem. Budeme požadovat, aby město podporovalo opravy poliklinik. Jsme pro zachování sítě veřejných nemocnic a oborů v nich při udržení kvality péče a rozšíření počtu lůžek pro následnou péči a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné.

Podporujeme další rozšiřování systému veřejného školství na území metropole. I proto jsme pro navýšení financí určených na vzdělávání ze strany města. Dlouhodobým programovým požadavkem KSČM je zajištění bezplatného vzdělávání na všech stupních státních a veřejných škol. Pro realizaci těchto kroků je potřeba nejen posílit roli občanů při rozhodování, ale také se postavit rozkrádání, devastaci a nevýhodnému rozprodávání majetku města. Chceme proto posílit efektivní hospodaření města postupnou reorganizací firem do městského majetkového holdingu, který bude plně pod vlastnickou kontrolou Prahy. Jeho prostřednictvím budou zajišťovány základní funkce města a služby obyvatelům. Více než tři desítky let diletantské správy naší metropole stačily!

KSČM jako strana socialistické alternativy usiluje o zásadní změnu v tom, jak je naše hlavní město spravováno. Naše vize je jasná – dostupné bydlení, rozvoj dopravní infrastruktury s bezplatnou MHD, zdravotní a sociální péče pro všechny, kvalitní a bezplatné vzdělání, posílení role občanů při rozhodování a také důsledná kontrola hospodaření s městským majetkem. Vyzýváme proto všechny obyvatele metropole, kteří souhlasí s našimi vizemi, aby nás podpořili 23. a 24. září při volbách do Zastupitelstva hlavního města Prahy i zastupitelstev jednotlivých městských částí.

Milan KRAJČA, místopředseda ÚV KSČM a kandidát na primátora Prahy