Změny v hospodářském a společenském životě české společnosti, které proběhly po listopadu 1989, umožnily vznik malých a středních podnikatelů. Tato skupina zaujímá důležité místo v české ekonomice a na rozdíl od expanze zahraničního kapitálu do velkých ekonomických celků, zůstala převážně v českých rukách. KSČM tímto prohlášením deklaruje trvalý programový zájem na jeho rozvoji a podpoře proto, že malé a střední podnikání je důležitým zaměstnavatelem a má nezastupitelnou úlohu při zachování úrovně a kvality hospodářského života země. Proto také v systému vzdělávání a výchovy mládeže podporuje zachování a další rozvoj středních odborných škol.

KSČM navazuje na vstřícná stanoviska komunistů k podnikání po II. světové válce. KSČM je dostatečně sebekritická, aby se vyvarovala opakování starých chyb, které pak nastaly. Zohledňuje společenský a vědeckotechnický posun, který od té doby nastal, s pohledem do budoucnosti! Pak se  principy této politické pozice ukazují jako trvale správné.

KSČM se zasazuje o to, aby zejména malí podnikatelé mohli využívat nabízených možností, aby byl podporován význam jejich kvalifikované práce, posilovány investice do technického rozvoje i inovací a odbourávány nesmyslné administrativní bariéry. KSČM je proti daňovému a dalšímu zvýhodňování zahraničního kapitálu na úkor malých a středních podnikatelů.

Podpora KSČM malým a středním podnikatelům je systémová a věcná. Nalézá konkrétní vyjádření v činnosti poslanců, senátorů, krajských i místních zastupitelů zvolených za KSČM. Tuto skutečnost je třeba zdůraznit zvláště v tomto období, kdy v přípravě i následné realizaci volebních programů můžeme prokázat poctivost svých záměrů a odhodlání je dále naplňovat.

KSČM vyjadřuje podporu především živnostníkům, kteří svoji činnost vykonávají osobně a „podnikajícím rodinám“, tedy lidem, pro které je živnost hlavním pracovním poměrem, kteří, pokud přijdou o možnost svoji profesi vykonávat, ztratí živobytí. To se týká několika stovek tisíc našich spoluobčanů, kteří musí vynakládat značnou část svých sil k ochraně svých živností a prostředků před zneužíváním ze strany státu i před přímou kriminální činností místo toho, aby se mohli plně věnovat předmětu svého podnikání.

KSČM vychází z principu naprosté rovnoprávnosti všech vlastnických forem, ze zásady uznání práva osob na hodnoty nabyté poctivým způsobem, především jsou-li využívány k celospolečenskému prospěchu.

KSČM jako komunistické, důsledně levicové straně, jde ve vztahu k živnostníkům, malým podnikatelům, stejně jako ve vztahu k dělníkům, zemědělcům a ostatním produktivním zaměstnancům o nalezení společného zájmu lidí živících se vlastní prací a iniciativou.